Vi bör sörja för kvinnors och flickors hälsa och rättigheter världen över

”Det lönar sig att satsa på jämställdhet och på kvinnors och flickors rättigheter och hälsa. Det är en viktig insats ur människorättssynvinkel, men klokt också rent ekonomiskt sett”, skriver utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Det hundraåriga Finland är det tredje mest jämställda landet i världen. I synnerhet mammors och barns välfärd ligger på toppnivå. Under Finlands historia har den förväntade livslängden för en nyfödd ökat från 40 år till cirka 80 år. När det gäller utvecklingspolitik har vi också konstaterat att det lönar sig att satsa på jämställdhet och på kvinnors och flickors rättigheter och hälsa. Det är en viktig insats ur människorättssynvinkel, men klokt också rent ekonomiskt sett.

Hälsa är grunden för allt

Det finns förmodligen inte ett direkt samband mellan vår berömda moderskapsförpackning och spädbarnsdödlighet. I stället är det familjepolitik, författningar, medicinens framsteg, bättre näring och hygien samt ökat välstånd som haft en inverkan.

Redan 1938 lockade moderskapsförpackningen mammor till hälsoundersökningar vid rådgivningsbyråer, och därmed skapades grunden för Finlands berömda mödra- och barnvård. I det hundraåriga Finland föder mammorna tryggt och kan ta ut moderskapsledighet utan att förlora sin arbetsplats eller sina inkomster.

Rätt till undervisning

Människorätts- och jämställdhetstänkande har haft en viktig roll i utvecklandet av vårt nuvarande utbildningssystem. Alla finländska barns rätt till undervisning garanteras med stöd av lag och även i praktiken tillgodoses denna rättighet i omfattande grad.

Den finländska skolan och undervisningen har fått beröm även internationellt. Vi har fått besvara frågor om vilka faktorer som bidragit till Finlands ställning som ett av de ledande länderna i internationella jämförelser som gäller undervisning. Det finns många orsaker. I Finland går flickor och pojkar oavsett sin familjs inkomstnivå i samma skola. De flesta flickor avbryter inte sin skolgång i tonåren. Numera är största delen av dem som bedriver fortsatta studier på högre nivå i själva verket kvinnor. Jämställdhet i utbildningen syns i samhällets samarbetsförmåga och ömsesidiga förtroende. Genom utbildning kan vi dra omfattande nytta av ungdomarnas kreativitet, som behövs för såväl ekonomisk som kulturell utveckling.

Helt fritt från problem är Finland förstås inte. Alltför många unga, oftare pojkar än flickor, avbryter sin skolgång efter grundskolan, och en del av dem hamnar dessutom utanför arbetslivet. Samarbete behövs för att ungdomar i framtiden inte ska löpa lika stor risk för utslagning.  Vi är också intresserade av andra länders erfarenheter av att förebygga ungdomars utslagning från utbilning och arbetsliv.

Lika rättigheter för alla

I Finland kan flickor och pojkar offentligt dela sina erfarenheter av ojämlik behandling. De kan kräva sina rättigheter och få dem tillgodosedda. De har lika möjligheter att göra val i sitt liv.

Redan från och med 1906 har kvinnorna i Finland fått rösta eller kandidera i val och bli invalda i riksdagen.

Barnen växer också upp till innovativa nydanare. I Finland är könen de näst mest jämställda inom EU när det gäller deltagande i arbetslivet. I global jämförelse ligger finländska kvinnor på fjärde plats när det gäller jämställdhet i arbetslivet.

Det lönar sig att stödja sköra samhällen

Finland önskar att alla flickor och pojkar i världen ska ha det lika väl ställt. Vi styr utvecklingsbistånd till de fattigaste länderna så att flickor ska få gå i skola och så att de inte börjar arbeta för tidigt. Vi arbetar för att minderåriga flickor inte ska föda barn eller bli utsatta för våld. Den som blir mamma när hon själv är barn hamnar i en ond cirkel av fattigdom då det inte finns möjligheter att utbilda sig.

I samband med SheDecides-rörelsen 2017 lovade Finland att bevilja ekonomiskt stöd för främjande och tryggande av kvinnors och flickors rättigheter, i synnerhet med tanke på bättre sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Somalia, Kenya och Afghanistan. Detta stöd styrs bland annat via internationella organisationer.

Kvinnors och flickors rättigheter är en av prioriteringarna i Finlands utvecklingspolitik och Finland har förbundit sig till målen för FN:s Agenda 2030 för att främja jämställdhet mellan könen världen över. Målen för hållbar utveckling innebär bland annat utrotning av diskriminering mot kvinnor och flickor, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning. Jämställdhet mellan könen främjas också av att oavlönat hushålls- och vårdarbete ersätts med offentliga tjänster och ett system för social trygghet. Kvinnor måste få delta och inta ledande positioner inom politiken, ekonomin och det offentliga livet.

Det internationella jämställdhetspriset

Vi har också velat utveckla nya sätt att framhålla jämställdhetsfrågor. Regeringen inrättade det internationella jämställdhetspriset (International Gender Equality Prize) för att fira hundraårsjubileet av Finlands självständighet. Priset tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet mellan könen på ett sätt som är internationellt betydande. Pristagaren styr prissumman, 150 000 euro, till ett biståndsobjekt som stärker kvinnors och flickors ställning. Den första pristagaren offentliggjordes i Europeiska rådet i Bryssel den 14 december. Jag är glad över att Tysklands förbundskansler Angela Merkel är den välförtjänta pristagaren i år.

ihmisoikeudet