Beslutet om de palestinska kämparna tillfredsställde inte EUs utrikesministrar

De 13 palestinska kämpar som lämnade Födelsekyrkan i Betlehem och transporterades till Cypern placeras i sex EU-länder, konstaterade EUs råd för allmänna ärenden på måndagen. Finland är inte ett av länderna.

Det sätt på vilket beslutet tagits tillfredsställde inte EUS utrikesministrar eftersom flera medlemslädner, bland dem Finland, inte kunde bahandla ärendet utan en officiell förfrågan om möjlighet att mottaga palestinierna.
"Om en gemensam linje senare kan hittas. kan Finland inte hålla sig utanför", konstaterade utrikesminister Erkki Tuomioja till FNB.
Han förundrade sig över varför man inte förde vidare frågan inom EU trots att man erhöll information redan den 5 maj.

Palestinierna placeras i Spanien, Italien, Irland. Belgien, Portugal och Grekland. De praktiska arrangemangen finslipas i unionens höga tjänstemannakommitté.

EUs försvarsminsitrar sammanträdde för första gången inom ramen för rådet för allmänna ärenden i Bryssel. En fråga som varit föremål för tvister, dvs. hur Natos mekanismer kan utnyttjas i EUs krishanteringsoperationer, såg ut att gå mot en lösning eftersom projektets motståndare Grekland förmildrat sin hållning. Ett positivt resultat skulle på ett väsentligt sätt inverka på planerna att överföra krishanteringsoperationen i Makedonien från Nato till EU. Försvarsminister Jan-Erik Enestam antog att beslutet kan fattas ännu under Spaniens ordförandeskap, uppenbarligen på toppmötet i Sevilla under midsommaren.EU
ulko- ja turvallisuuspolitiikka