OECD-DAC: Finland har lyckats koncentrera sitt utvecklingssamarbete

Biståndskommittén DAC underställd Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har gjort en översyn av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Kommittén gav Finland 12 rekommendationer för hur utvecklingssamarbetet kan förbättras.

DAC:s ordförande Charlotte Petri Gornitzka berömde Finlands öppenhet medan översynen pågick. Foto: Liisa Takala

Biståndskommittén DAC underställd Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har utvärderat Finlands utvecklingssamarbete. Översynen som görs ungefär vart femte år offentliggjordes fredagen den 8 december i Helsingfors. Finland var senast mål för översynen 2012. Det allmänna omdömet är positivt: kunnandet och genomförandet är på en god nivå.

”Finland är en bra partner i utvecklingssamarbetet. Därför vill vi att ni ska göra ännu bättre”, förklarade DAC:s ordförande Charlotte Petri Gornitzka när resultatet offentliggjordes i Helsingfors.

Av de tretton rekommendationer Finland fick under den föregående översynen har vi följt tio. Finland fick särskilt beröm för den flexibla och snabba finansieringen av humanitärt bistånd och för att vi koncentrerat utvecklingssamarbetets resurser till sådana partnerländer som är viktiga för Finland och våra utvecklingspolitiska prioriteringar. Finland betonar bland annat kvinnors och flickors ställning, skapandet av hållbara arbetstillfällen och beskattning. De länder som Finland har bilateralt utvecklingssamarbete med är bland annat Nepal, Myanmar och länder i Östafrika.

Petri Gornitzka berömde också Finlands kompetens när det gäller att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning. Finland har stärkt denna grupps ställning både genom multilaterala organisationer och i sina partnerländer.

”Finlands arbete för personer med funktionsnedsättning är en förebild och ett positivt exempel för andra. Det internationella samfundets mål är att ingen ska lämnas efter i utvecklingen. När endast en procent av kvinnorna med någon funktionsnedsättning kan läsa i utvecklingsländer är det klart att stödet till denna grupp främjar det globala målet om att utvecklingen gäller alla”, sade Petri Gornitzka.

Rekommendationer för Finlands utvecklingssamarbete

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen framhöll att Finland önskar utnyttja resultatinformation för att utveckla utvecklingssamarbetet. Foto: Liisa Takala

Översynen resulterade i tolv rekommendationer för hur Finlands utvecklingssamarbete kan förbättras. DAC anser av nedskärningarna i utvecklingssamarbetet 2015 är oroväckande. Kommittén uppmanar Finland att göra upp en långtidsplan för att nå målet att biståndet ska utgöra 0,7 procent av bruttonationalinkonsten.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen konstaterade under evenemanget att nedskärningarna 2015 var beklagliga men nödvändiga med tanke på Finlands ekonomiska situation. Också flera andra sektorer, såsom utbildningen, drabbades av nedskärningar. Genom att koncentrera sitt bistånd kan Finland emellertid vara en viktigare aktör är vad landets storlek ger vid handen.
”DAC:s rekommendation om att koncentrera utvecklingssamarbetet är lönsam. Genom att fokusera våra resurser i partnerländerna kan vi agera mer effektivt”, konstaterade minister Mykkänen.

Av Finlands utvecklingssamarbete går kring en tredjedel till multilateralt samarbete genom bland annat FN-organen och Världsbanken. Också här fokuserar Finland på vissa prioriterade områden.

”För oss är det viktigt att stödja kvinnors och flickors ställning och därför ligger tyngdpunkten i vårt stöd till FN på de organisationer som arbetar med dessa frågor, till exempel befolkningsfonden UNFPA och jämställdhetsorganisationen UN Women”, förklarade Mykkänen.

Finlands utvecklingssamarbete utvärderas

  • OECD:s biståndskommitté DAC offentliggjorde sin översyn av Finlands utvecklingssamarbete i december. DAC utvärderar utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet i alla sina medlemsländer med ca fem års mellanrum. Finland var senast mål för översynen 2012.
  • Spanien och Italien var Finlands granskare och Israel var observatör.
  • Översynen ger 12 rekommendationer för hur utvecklingssamarbetet kan förbättras.
  • Översynen erbjuder medlemsländerna en möjlighet att lära sig av varandras bästa praxis i utvecklingssamarbetet.

Läs översynen av Finlands utvecklingssamarbete (på engelska)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

DAC:s rekommendationer åt Finland (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)