Bred diskussion önskas om Natoutvärderingen

Bred diskussion önskas om Natoutvärderingen

”Natoutvärderingen ger ett utomordentligt underlag för fortsatta diskussioner som säkerligen blir omfattande. Jag hoppas att utrikes- och säkerhetspolitiken ska debatteras − och ur olika synvinklar”, sade utrikesminister Timo Soini vid överlåtelsen av Natoutvärderingen fredagen den 29 april. Rapporten utarbetades av en fristående expertgrupp.

I regeringsprogrammet kom man överens om att regeringen ska utarbeta en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse och i samband med den beredningen utvärdera konsekvenserna för Finland av ett eventuellt Natomedlemskap.

Nato bedömningen. Kuva: Outi Ylitalo / UM
På bilden Mats Bergquist, François Heisbourg, Timo Soini, René Nyberg och Teija Tiilikainen. Foto: Outi Ylitalo.

Natoutvärderingen gavs i uppdrag till en fristående expertgrupp. Till gruppen hörde ambassadör Mats Bergquist (Sverige), ordföranden för det internationella institutet för strategisk forskning (IISS) och det säkerhetspolitiska centret i Genève (GCSP) François Heisbourg (Frankrike), ambassadör René Nyberg (Finland) och direktören för Utrikespolitiska institutet Teija Tiilikainen (Finland).

När utrikesminister Soini tog emot utvärderingen påminde han om att utrikesministeriet vare sig avseende innehållet eller slutledningarna har kommit med någon politisk styrning. Redogörelsen är de fyra experternas egen bedömning.

”Experterna har i rapporten täckande behandlat alla de konsekvenser som ett eventuellt Natomedlemskap kunde innebära för Finland. Dessutom ges det i bedömningen bakgrund till uppkomsten av säkerhetspolitiska konstellationer på lång sikt”, sade Soini.

I debatten bör Finlands internationella ställning beaktas

I diskussionen om innehållet i Natoutvärderingen bör det enligt utrikesminister Soini tas hänsyn till vissa fakta. Han konstaterade att Finland har valt sida i och med EU-medlemskapet och EU är för finländarna också en säkerhetsgemenskap.

Dessutom har Finland varit partner till Nato i 20 år. Finland och Nato har gemensam säkerhetsmiljö särskilt i Östersjöområdet.

”Nato spelar inte endast en militär roll, utan också en betydande politisk roll i alla frågor som rör europeisk säkerhet”, sade Soini.

Det har också skett ändringar i det europeiska säkerhetsläget efter händelserna på Krim och i Ukraina.

Förtjänstfull analys som grundlag för diskussion

Natoutvärderingen lyfter fram Natos tidigare utvidgningsprocesser och Rysslands reaktioner till dem. Ett föregripande av eventuella ryska reaktioner anser Soini dock ur Finlands synpunkt snarast vara spekulation.

Finlands och Sveriges eventuellt divergerande eller sammanfallande ståndpunkter samt åtgärder i förhållande till ett medlemskap har kartlagts på ett framstående sätt i rapporten. Soini bedömer att debatten i Finland och i Sverige nu kommer att slå ut i blom.

Regeringen har nu Natoutvärderingen till sitt förfogade när den utrikes- och försvarspolitiska redogörelsen ska färdigställas. Redogörelsen överlämnas till riksdagen under vårsessionen och där ingår en bedömning av Finlands Natosamarbete.