Ändringar i den konsulära servicen vid Finlands utlandsbeskickningar

Ändringar i den konsulära servicen vid Finlands utlandsbeskickningar

Samtliga Finlands utlandsbeskickningar behöver inte i fortsättningen tillhandahålla alla konsulära tjänster som de hittills tillhandahållit. Tjänster för finländare i nödsituationer sköts även i fortsättningen vid alla Finlands utlandsbeskickningar.

Finlands beskickningar på kartan
Finlands beskickningar på kartan.

Ändringen av lagen om konsulära tjänster trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagändringen möjliggör att samtliga Finlands utlandsbeskickningar i fortsättningen inte behöver tillhandahålla alla konsulära tjänster som de hittills tillhandahållit. Erbjudandet av tjänster kan till exempel nu centraliseras regionalt enligt behov av och efterfrågan på tjänsterna.

Även Finlands utrikesministerium kan tillhandahålla sådana konsulära tjänster som inte förutsätter att tjänsten produceras utomlands. 

De konsulära tjänsterna består bl.a. av att bistå personer i nödsituationer, notariella tjänster, medborgarärenden samt pass- och upprätthållstillståndstjänster som sköts av beskickningarna.

Tjänster för finländare i nödsituationer sköts även i fortsättningen vid alla Finlands utlandsbeskickningar.

Förändringarna som görs i tillhandahållandet av konsulära tjänster är en del av utrikesministeriets förvaltningsområdes reform av den egna verksamheten.  

De första förändringarna träder i kraft i början av september  

Närmare stadganden om de konsulära tjänster beskickningarna och utrikesministeriet tillhandahåller utfärdas genom förordning av republikens president.

Republikens president har den 22 maj 2015 antagit en förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och om ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen. Förordningen träder i kraft den 1 september 2015. Med förordning stadgas om tillhandahållandet av en annan beskickning än den som annars är behörig att tillhandahålla tjänsten.

Med förordningen stadgas också om tillhandahållandet av konsulär service vid utrikesministeriet. Som bilaga till förordningen finns en tabell över ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen. Av tabellen framgår vilken av Finlands beskickningar som tillhandahåller den konsulära tjänsten, såvida den konsulära tjänsten i fortsättningen inte tillhandahålls vid en finländsk beskickning i ett visst land.

Förordningen har ingen inverkan på beskickningarnas viseringsarrangemang eftersom det stadgas om visum och ordnandet av viseringstjänster i EU:s gemensamma viseringskodex.

Närmare information om de konsulära tjänsterna och tillgängligheten till dessa finns på Finlands beskickningars webbplatser.