Förändringar i frivilligorganisationernas understöd från och med nästa år

Förändringar i frivilligorganisationernas understöd från och med nästa år

Som det nya regeringsprogrammet föreskriver kommer anslagen för utvecklingssamarbete att drabbas av kännbara nedskärningar från och med år 2016. Det kommer också att bli betydande förändringar i understöden till frivilligorganisationernas och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete. Den 30 juni ordnades ett diskussionstillfälle om ämnet för frivilligorganisationer och kommunala aktörer som jobbar med utvecklingssamarbete.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka understryker att orsaken till nedskärningarna är de inbesparingar som Finlands ekonomiska situation kräver. ”Under 2000-talet har Finland kunnat öka sitt bistånd avsevärt och organisationernas utvecklingssamarbete har också ökat kraftigt. I den nuvarande situationen måste dock alla offentliga utgifter skäras ner. Det här gäller även utvecklingssamarbete”, konstaterar ministern.

Stödet till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete uppgår i pågående års budget till 114 miljoner euro. För år 2016 är den planerade totala summan 65 miljoner euro. Vissa ansökningsrundor och tidigare beviljade stödformer kan inte tillämpas på grund av sparbehovet, eller så kommer de att skjutas upp.

Så här berörs stödformerna:

  • Det pågående årets ansökningsomgång för små och medelstora organisationers projekt måste avbrytas. Redan tagna beslut om projektstöd kommer inte att beröras. Man strävar efter att utlysa en ny ansökningsomgång våren 2016.
  • Stödet till de organisationer som får programstöd och verksamhetsstöd minskar med 38 procent.
  • Ansökningsomgången för stöd som gäller kommunikation och global fostran genomförs inte hösten 2015. Nedskärningarna berör inte tvåårigt stöd som beviljats för åren 2015-2016. Man strävar efter att ordna följande ansökningsomgång år 2016, då anhållan gäller stöd för år 2017.
  • Ansökningsomgången för den kommunala sektorn avbryts. Avsikten är att kommunsektorns stöd i fortsättningen ska ingå i ansökningsomgången för små och medelstora organisationers projekt.
  • Den allmänna ansökningsomgången för internationella frivilligorganisationer (INGO) som planerats för år 2016 ställs in.

Minister Toivakka betonar att man kommer att bevara kvaliteten och effektiviteten i Finlands utvecklingssamarbete trots alla nedskärningar, och vidareutveckla dem. ”Det kräver strukturella reformer. Det civila samhällets utvecklingssamarbete planeras på lång sikt, så att tyngdpunkterna blir synligare”, sammanfattar ministern.

De utvecklingspolitiska tyngdpunkter som regeringen stakat ut är kvinnors och flickors ställning, fungerande demokratier, hållbar energiproduktion, vattenförsörjning och tryggad livsmedelsförsörjning samt förstärkande av ansvarsfull företagsverksamhet och skatteunderlaget i utvecklingsländer.

Man har påbörjat en redan förberedd utvärdering av stödformerna för det civila samhället, och utgående från dess resultat kommer man att vidareutveckla organisationssamarbetet. De första resultaten av utvärderingen kommer att återspeglas redan på besluten år 2017. Man försöker intensifiera samarbetet vad gäller EU-finansierade funktioner.

Det utvecklingssamarbete som det civila samhället utför kommer också i fortsättningen att vara en viktig och erkänd del av det utvecklingssamarbete som Finland finansierar. Utrikesministeriet kommer att fortsätta sin täta växelverkan och sin öppna dialog med organisationsfältet.

I diskussionstillfället deltog från utrikesministeriet understatssekreterare Anne Sipiläinen, biträdande avdelningschef Riikka Laatu och enhetschef Jyrki Nissilä. Över 100 representanter för organisationer deltog.

För mer information: Riikka Laatu, biträdande avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn 0295 350 970 eller Jyrki Nissilä, enhetschef, enheten för det civila samhället, tfn 0295 351 205.