Moçambiques lagstiftare vill importera finländsk öppenhet

Moçambiques parlamentsledamöter ser till Finland för viktig kunskap: hur ska man styra inkomsterna från landets rikliga naturtillgångar till att minska fattigdomen?

Moçambique är ett av världens fattigaste länder. Internationella bolag har emellertid funnit rikliga naturgasfyndigheter. Tillsvidare har fyndigheterna inte gett upphov till nya arbetstillfällen eller jämlik ekonomisk tillväxt, men betydande inkomster är att vänta under de närmaste årtiondena.

Francisca Domingos Tomaj har varit parlamentsledamot i 18 år och önskar fler kvinnor bland beslutsfattarna. ”I gruvverksamheten finns inte en enda kvinna och även i parlamentet är vi för få. Jag ser fram emot att detta förändras i och med att flickornas skolgång förbättras.”

Miljöutskottet i Moçambiques parlament besökte Finland i anslutning till ett projekt som får stöd av Finland. Det ska ge Moçambiques parlament och regionförvaltning verktyg att styra och fördela sitt lands naturresurser mer jämlikt och rättvist.

I Finland bekantade sig moçambikierna under en veckas tid med gruvdrift och skogsbruk, med lagstiftningsarbete och med samarbetet mellan de finländska partierna. Intrycken av det finländska samhället och riksdagsledamöterna öppnar nya perspektiv på det egna lagstiftningsarbetet och uppdraget att övervaka regeringens arbete.

Samarbete mellan partier överraskade

Francisca Domingos Tomaj, som leder det moçambikiska parlamentets kvinnonätverk, säger att hon fått mycket ut av besöket i Finland. Störst intryck gjorde öppenheten i den offentliga förvaltningen och lagstiftningen.

”Jag lärde mig mycket av öppenheten kring gruvdriftens premier, hur beskattningen fungerar och hur marken kan iståndsättas och tas i nytt bruk efter gruvverksamheten. Det har varit fint att se hur regeringen och civilsamhällesorganisationerna kan samarbeta och att organisationerna kan göra sin röst hörd i lagstiftningen. ”

Hon tycker också att det finländska flerpartisystemet är intressant.

”Samarbetet verkar fungera över partigränserna för landets bästa. Kanske det också är en av orsakerna till Finlands framgång.

Ett möte med rikgsdagens kvinnonätverk, ledamöter Sari Tanus (kd), Sari Raassina (saml) och Krista Mikkonen (gröna). Bild: Jonna Haapanen.

Enligt Tomaj väcker startandet av ny gruvverksamhet mycket oro hos invånarna i området, och man försöker lösa problemen tillsammans. Gruvornas miljöeffekter oroar många. Det största hotet gäller vattendragen, och många floder är redan förorenade.

Projektet har nu pågått i ett halvt år och har förbättrat kontakten mellan invånarna och regionens beslutsfattare. Regionernas representanter har också varit i kontakt med lagstiftarna i det nationella parlamentet. Lagstiftarna har fått mer information om gruvindustrin och dess inverkan på miljön och människornas levnadsförhållanden.

En konstruktiv dialog är speciellt viktig i Moçambiques tillspetsade politiska klimat. Det har förts diskussion i de regionala parlamenten om vad lagstiftningen som styr naturresurserna innebär för regionen och dess invånare. Civilsamhällets och lokalbefolkningens synpunkter blir hörda för att nyttan av naturresurserna ska kunna fördelas mer rättvist och jämlikt.

”Finland utvecklades för att det fanns en uppskattning för utbildning. Utbildning är också Moçambiques enda förnybara naturresurs och vi måste investera i den”, säger parlamentsledamoten Jaime Neto.

Jobb förutsätter yrkeskunskap

”I miljöutskottet försöker vi ta orsakerna människornas oro i beaktande. Vi blir kontaktade och i mån av möjlighet reser vi för att träffa människor, bekanta oss med deras problem och finna lösningar tillsammans. Det har till exempel kommit mycket klagomål kring kolgruvornas miljöeffekter. Vissa mer omfattande ärenden tar vi upp till behandling i parlamentet”, säger utskottets vice ordförande Jaime Neto.

Orsakerna till oro är mycket konkreta. Människor måste förflyttas och omplaceras när nya gruvor öppnas och de behöver nya bostäder, skolor, hälsostationer, odlingsmark och arbetsplatser.

”Fastän vi försöker hitta nya hem nära det gamla, är det inte alltid möjligt. Gruvbolagen är ansvariga för att bygga nya bostäder, men varje familj får bara ett nytt hem och det finns familjer med flera hustrur. Internationella gruvbolag försummar också sitt ansvar för att sysselsätta befolkningen. Bolagen avfärdar lätt arbetssökande på grund av bristfällig utbildning och därför är det av största vikt att förbättra utbildningen”, säger Neto.

Från Finland vill han förutom öppenhet också importera kunnande om skogsbruk.

”I Moçambique kan vem som helst få tillstånd att hugga skog utan krav på att det planteras nya träd. Detta och den illegala avverkningen måste stoppas. Moçambiques naturresurser tillhör moçambikierna.”

Outi Einola-Head

Demokratisk förvaltning av naturresurserna

  • Projektets mål är att hjälpa Moçambique att styra inkomsterna från sina naturtillgångar till att minska fattigdomen och sätta fart på landets ekonomiska tillväxt.

  • Projektet genomförs av Demo Finland rf tillsammans med den nederländska organisationen Netherlands Institute for Multiparty Democracy och den moçambikiska demokratiorganisationen IMD (Instituto para Democracia Multipartidária)

  • Finlands stöd är 1,5 miljoner euro under åren 2017–2019.

demokratia
kestävä kehitys
työ