Hur bli föregångarland inom kunskapsekonomi?

Hur bli föregångarland inom kunskapsekonomi?

Finland ligger i tätgruppen för ekonomier baserade på kunskap och kompetens. Vårt lands erfarenheter och läror har nu samlats i boken Finland as a Knowledge Economy 2.0: Lessons on Policies and Governance. Boken kan fritt laddas ner från webben.

Finland har med åren stigit upp i tätgruppen för ekonomier baserade på kunskap och kompetens. Detta intresserar många tillväxtekonomier i olika delar av världen. Utvecklingen av Finlands innovationspolitik och verksamhetsmiljö samt utnyttjandet av dessa erfarenheter har blivit centrala teman även i Finlands samarbete med internationella utvecklingsfinansieringsinstitutioner.

Finlands erfarenheter och läror har nu samlats i boken Finland as a Knowledge Economy 2.0: Lessons on Policies and Governance. Syftet med boken är att erbjuda vägkost för förändring i synnerhet för beslutsfattare i utvecklingsländer. Boken erbjuder lösningar att överväga till exempel för planering, genomförande och utvärdering av utbildning eller teknikbaserade tjänster i en föränderlig internationell miljö.

Bokprojektet har finansierats med utrikesministeriets anslag för utvecklingssamarbete via Världsbanksinstitutet  (World Bank Institute, WBI). Ramboll Management Consultings experter har ansvarat för genomförandet.

I boken ”Finland as a Knowledge Economy 2.0" betonas utvecklingens långsiktighet, en gemensam vision på nationell nivå samt olika intressegruppers omfattande deltagande och utvecklingsarbetets samordning. Viktiga faktorer är också satsningen på utbildning, statens roll som möjliggörare av utveckling och skapare av ramar samt förmågan till kontinuerlig förnyelse” summerar verkställande direktör Kimmo Halme från Ramboll Management Consulting.

Inget land växter kunskapsekonomiskt på ett ögonblick utan kontinuerlig förnyelse. Varje land går sin egen individuella utvecklingsstig, som inte nödvändigtvis kan kopieras av andra. Målet med bokens upptäckter och casebeskrivningar är att inspirera och erbjuda vägkost för utvecklingsländer. Det är en pragmatisk kunskapsbaserad ekonomisk "kokobok".

Boken som utkom som ett resultat av projektet som startat hösten 2012 publicerades i samband med Världsbankens vårmöte i Washington den 14 maj och i Helsingfors den 13 maj. Dessutom sprids bokens centrala budskap och resultat i Finlands partnerländer för utvecklingssamarbete, bland annat Tanzania och Vietnam samt Sydafrika. Boken har fått ett positivt mottagande och dess pragmatiska grepp har prisats.

Team Finlands mål är att stärka samarbetet mellan Finland och internationella finansieringsinstitut i program och teman som är centrala för finländarna, såsom Cleantech och Smart City. Målet är att främja finländska aktörers nätverkande i globala nätverk och att få delta i konkreta projekt inom växande, strategiskt viktiga målmarknader bland annat i Asien, Afrika och Latinamerika.

För mera information information om rapporten: Kimmo Halme, Vesa Salminen, fornamn.efternamn@ramboll.com

För mera information om Team Finland: Jaani Heinonen, arbets- och näringsministeriet, fornamn.efternamn@tem.fi

För mera information om Finlands samarbete med utvecklingsfinansieringsinstitutioner: Laura Torvinen chef för enheten för utvecklingsfinansieringsinstitutioner vid utrikesministeriet, tfn 040 022 7577