Vad har skogen att göra med barnadödligheten?


Skogen påverkar uppnåendet av samtliga millennieutvecklingsmål, framgick vid den diskussion som hölls i Joensuu inom ramen för utrikesministeriets kampanj om millenniemålen.

Om vi tänker på skogen enbart från miljösynpunkt, förbiser vi dess övriga effekter. "Skogen är ett redskap för att uppnå samtliga övriga millennieutvecklingsmål", betonande rådgivaren i skogsfrågor Tomi Tuomasjukka då han senaste vecka talade om millennieutvecklingsmålen i Joensuu.

Begreppet skogsprojekt innefattar nuförtiden även annat än beskogningsåtgärder. "Skogsprojekten byggs upp så att man inte enbart ser till skogen, utan även till demokratin och jämställdheten."

Tuomasjukka ser ett samband med såväl mödra- och barnadödlighet som storstädernas vattenförsörjning och skogarna. Med ved som fås från skogen kokas vatten, vilket förbättrar hygienen och på detta sätt inverkar på mödrars och barns hälsa.

Skogarna är viktiga för vattenförsörjningen i såväl New York som Mumbai och Rio de Janeiro. Största delen av dricksvattnet i världens storstäder härrör från skogbetäckta tillrinningsområden i bergen.

Skogen har även en koppling till det åttonde utvecklingsmålet om partnerskap och rättvis handel. Handeln med olagliga trävaror är ett hett samtalsämne inom skogspolitiken.

Den nya teknologin kan enligt Tuomasjukka bringa viktig kunskap om skogsinventering inom räckhåll för u-länder. Om man i Moçambique vet exakt var och hurudana skogsresurserna är kan man bedriva handel om avverkningsrättigheter som tillåter insyn.

Avsikten är att man i den linjedragning om samarbetet inom skogssektorn som nu är under beredning och som skall färdigställas 2004 ingående skall granska skogen. Samarbetet är inte dåligt nu heller, betonar Tuomasjukka, men ser även utrymme för förbättringar.

Skogskonflikterna dåligt undersökta

Riksdagsledamot Tarja Cronberg (de gröna) tog upp konflikt- och fattigdomsaspekterna inom ramen för skogsdiskussionen. "Ett globalt partnerskap inom utvecklingssamarbetet kunde vara ett medel för att lösa konflikter", anser Cronberg, som fungerat som direktör för fredsforskningsinstitutet i Köpenhamn.

Konflikter gäller ofta naturresurser. Konflikter som hänger samman med skogen har undersökts i mycket liten utsträckning, beklagade Cronberg och framkastade idén om att Joensuu skulle ikläda sig rollen som analytiker av skogskonflikter. Enligt henne är Vandana Shiva från Indien, som nyligen besökte Finland, en av de få skogskonfliktforskarna i världen.

Skogarna har betydelse när konflikter uppstår, säger Cronberg och räknar upp åtminstone fyra återverkningar: Olagliga avverkningar berövar ofta lokalbefolkningen deras utkomstmöjligheter och tillspetsar situationen. Allt oftare är en tvist om vattenanvändningen ursprunget till en lokal konflikt. Vattenresurserna har i sin tur samband med skogen. Skogen har betydelse som sysselsättare. Arbetslösheten tvingar unga män att ta värvning i yrkesarmén. Kunde inte skogsarbete erbjuda dem en förnuftigare sysselsättning? Man bör inte heller glömma skogarnas betydelse för klimatpolitiken.

Cronberg ser ett samband med sitt eget landskap: I Norra Karelen har man erfarenhet av att skogarna erbjuder sysselsättning och minskar fattigdomen. "Vi har en tradition av lönearbete som hänger samman med skogen. Gutzeits män bestämde om mycket."

Dags att återgå till planterad skog

Sambanden mellan skog och fattigdom, planterade skogar och deras effekter samt kolbalansen gav upphov till diskussion bland deltagarna i diskussionstillfället i Joensuu.

Specialplanerare Antti Erkkilä Joensuu universitet efterlyste en diskussion om skogar och träd. "Enligt undersökningar har planterade skogar en betydande inverkan på inkomstförvärvandet", betonade Erkkilä.

Tuomasjukka konstaterade att skogsplanteringsprojekten under 90-talet så gott som försvunnit ur Finlands utvecklingssamarbete. På internationellt håll finns emellertid redan nya projektidéer som syftar till att främja den fattiga landsbygdsbefolkningen.

Marja-Leena Kultanen

2015 - Vi måste förändra världen

Vid utrikesministeriets tillställningar som hålls i hela landet under november månad informeras om millenniumdeklarationens utvecklingsmål. Närmare upplysningar finner du på utrikesministeriets global.finland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)-sidor.