Suomen ulkomaanedustustojen palveluihin ehdotetaan muutoksia

Suomen ulkomaanedustustojen palveluihin ehdotetaan muutoksia

Ulkoministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen hallituksen esitykseksi konsulipalvelulain muuttamisesta. Edustustojen palveluihin on tulossa muutoksia.

Konsulipalvelut ovat edustustoja eniten työllistävä sisältötehtävä, jonka kokonaiskysyntä on kasvanut jatkuvasti. Valtionhallinnon tuottavuusohjelma kuitenkin vähentää sekä henkilöstöä että määrärahoja. Tämä edellyttää konsulipalvelujen antamisen suunnittelua, jotta ulkoasiainhallinto voi vastaisuudessakin antaa lakisääteiset palvelut.

Esityksessä ehdotetaan, että edustustot hoitaisivat jatkossa osoite- ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä.  Erityisenä syynä olisi tilanne, jossa esimerkiksi kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille. 

Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että henkilöt jotka näitä tietoja tarvitsevat ulkomailta esimerkiksi perunkirjoitusta varten, joutuisivat pääsääntöisesti itse tai asiamiehen välityksellä hoitamaan asiansa suoraan ulkomaisen viranomaisen kanssa.  Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisessa ulkomailta helpottaa se, että ulkoministeriö ja edustustot jatkossakin ohjeistavat asiakkaita yleisen neuvontavelvollisuutensa mukaisesti näiden asioiden hoidossa ja välittävät paikallisten toimivaltaisten viranomaisten ja asiamiesten yhteystietoja.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että edustustojen jäämistöasioissa antamat palvelut lopetettaisiin. Suomen edustustot antaisivat edelleen tietoa paikallisten viranomaisten ja asiamiesten yhteystiedoista, joiden avulla jäämistöasioita voi ulkomailla hoitaa.

Esityksessä ehdotetaan myös mahdollisuutta ulkoistaa tiettyjä konsulipalvelulaissa säädettyjä notaaripalveluja ja niihin liittyviä avustavia tehtäviä ulkoiselle palveluntarjoajalle.

Uudistuksen tavoitteena on konsulipalvelun antamiseen liittyvien hallinnollisten menettelyjen ja toimintatapojen sujuvoittaminen, säädösten selkeyttäminen sekä sääntelyn ajanmukaistaminen ottaen huomioon myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulo. Lisäksi tavoitteena on ylläpitää hyvän hallinnon takeiden toteutumista ulkoasiainhallinnon toimialaan kuuluvien konsulipalvelujen antamisessa valtion tuottavuusohjelman määrittelemissä puitteissa.

Esitys on osa ulkoministeriössä vireillä olevaa konsulipalveluiden kehittämistä koskevaa hanketta sekä hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta ja normien purkamisesta.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella 2018. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

Lausuntopyyntö on nähtävillä ja lausunnon voi jättää lausuntopalvelu-sivustolla. Myös muut kuin lausuntopyynnöissä mainitut voivat antaa lausunnon. Määräaika on 31.8.2018.