Laki konsulipalvelulain muuttamisesta voimaan

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi vahvistettiin tasavallan presidentin esittelyssä 6.4.2018. Laki tulee voimaan 1.5.2018.

Konsulipalvelulain muutoksella saatetaan voimaan Euroopan unionin neuvoston konsulisuojeludirektiivi (Linkki toiselle web-sivustolle.)(EU) 2015/637. Direktiivin keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että Euroopan unionin jäsenvaltiot antavat EU:n ulkopuolella konsuliapua omaa edustustoa vailla oleville EU:n kansalaisille samoin edellytyksin kuin omille kansalaisilleen.

Lakimuutos selkeyttää sitä, millaista apua ja millaisin menettelyin Suomen kansalaiset ovat oikeutettuja saamaan toiselta EU:n jäsenmaan edustustolta EU:n ulkopuolella sellaisessa maassa, jossa Suomella ei ole omaa edustustoa.

Vastaavasti laki määrittää Suomen edustustojen velvollisuuden avustaa muiden EU-jäsenmaiden kansalaisia maissa, joissa näillä ei ole omaa edustustoa.

Konsulipalveluja ovat muun muassa avustaminen pidätys- tai vangitsemistilanteissa, apu rikoksen uhriksi tai vakavaan onnettomuuteen joutuneelle sekä hätämatkustusasiakirjojen myöntäminen.

Lakimuutoksella säädetään nykyistä yksityiskohtaisemmin muiden EU- maiden kansalaisille annettavan konsuliavun sisällöstä sekä menettelyistä, joita palvelunantajan on noudatettava.

Muutos myös mahdollistaa toisen EU-jäsenmaan kansalaisen avustamisesta aiheutuneiden kulujen takaisinperinnän siltä EU-maalta, jonka kansalaista Suomi on avustanut. Vastaavasti Suomen ulkoministeriö on velvollinen korvaamaan kulut sille EU-jäsenvaltiolle, joka on avustanut Suomen kansalaista tai Suomessa pysyvästi asuvaa ulkomaalaista. Ulkoministeriö voisi myös periä edellä mainitut kulut konsulipalvelua saaneelta henkilöltä.

Muutos ei vaikuta Suomen ulkomaanedustustojen omille kansalaisilleen tai Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille antamien konsulipalvelujen sisältöön.