Närområdessamarbetet ökar beställningar till utlandet

En färsk evalueringsrapport utvisar klart att Finlands närområdessamarbete på energisektorn har ökat den finländska maskin- och anläggningsbeställningar utomlands och gett konsulter och entreprenörer nya arbetstillfällen, konstaterade chefen för utrikesministeriet enhet för närområdessamarbete Markku Kauppinen 3.10. i Helsingfors. Energievalueringen har beställts av utrikesministeriet och handels- och industriministeriet och gjorts av Finnconsult, Plan Energy och engelska WS Atkins International.

Arbetsgruppen evaluerade de av finländska regeringen finansierade energiprojekt under 1991-2001 i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern och nordvästra Ryssland. Projektens sammanlagda värde uppgick till ca 14 miljoner euro.

Ävenom Finlands anslag för närområdessamarbetet är jämförda med andra länder små, så är den finländskt finansierade projektens resultat uppmuntrande, ansåg VD Heikki Lehtimäki från Plan Energy som lett evalueringsprojektet.

Jämför man de nordiska länderna med varandra, så har Danmark och Sverige stött utvecklingen av närområdenas energisektorer klart mera än Finland, särskilt då med direkta investeringar. Finlands bidrag har varit av teknisk natur, som ändå resulterat i beställningar av maskiner och anläggningar, konsultuppdra och entreprenader. Finlands bidrag har för sin del påverkat förändringar i attityder och ledarsystem, konstaterade Kauppinen.
Enligt Lehtimäki finns det inget skäl att ändra på närområdessamarbetets riktlinjer då Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ungern blir medlemmar av EU. Tyngdpunkten kommer ändå att flytta sig till nordvästra Ryssland. De administrativa reformerna i Ryssland kommer att bli en del av samarbetet såsom användningen av förnyade energiformer, något som Finland besitter know-how i. Stora utmaningar är Rysslands kraftverk, som behöver förnyas. Kostnaderna stiger under de närmaste åren till tiotals, t.o.m. hundratals miljarder euro. Stenkolet andel av energiproduktionen växer och Finland vill befrämja användningen av renare kolkraftsverksteknologi.

Närområdessamarbetet är en del av en större helhet för EUs nordliga dimension, och Finlands målsättning är att integrera närområdessamarbetet i ett allt intimare internationellt samarbete som även skall uppta olika finansieringsinstitut som Nordiska Investeringsbanken NIB och Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken EBRD, sade Kauppinen.
lähialueyhteistyö
ympäristö