Enkätens resultat: Att förnya pass en av de viktigaste konsulära tjänsterna

Enkätens resultat: Att förnya pass en av de viktigaste konsulära tjänsterna

Utrikesministeriet presenterade lagprojektet om ändringen av lagen om konsulära tjänster på webbplatsen dinasikt.fi. Totalt inkom 280 åsikter om lagprojektet och i enkäten om konsulära tjänster. På grundval av enkätsvaren är förnyandet av pass en av de viktigaste konsulära tjänsterna. Av de som besvarade enkäten ville 70 procent inte minska antalet finländska beskickningar utomlands.

På grundval av svaren på enkäten i dinasikt.fi är förnyandet av pass en av de viktigaste konsulära tjänsterna. Av denna åsikt var såväl finländare som bor utomlands som de som reser utomlands. Förnyandet av pass lyftes också fram som viktigaste tjänst vid utrikesministeriets öppna diskussionsevenemang den 21 maj.

Man kan tolka resultaten av enkäten så, att i synnerhet inlämnandet av passansökan utomlands har orsakat problem. Så var det speciellt i länder där avstånden var långa.

Antalet beskickningar bör enligt besvararna inte minska

Suomen edustustokartta

 Av de som besvarade enkäten var 70 procent av den åsikten att antalet finländska beskickningar utomlands inte bör minska. Besvararna ansåg också överlag att de konsulära tjänsterna är en av de viktigaste verksamheterna vid Finlands beskickningar. Man ansåg att det var speciellt viktigt att biståendet av personer i nödsituation även i fortsättningen kan bevaras vid alla beskickningar. Av deltagarna i enkäten ansåg 58 procent att tjänsterna allt mer borde erbjudas via webben.

Intressant att se var att 40 procent av de som besvarat enkäten var av den åsikten att de konsulära tjänsterna bör skräddarsys enligt behov och efterfrågan. I fortsättningen kunde till exempel en del av tjänsterna erbjudas vid en annan beskickning eller vid utrikesministeriet i Helsingfors.

I enkäten skulle man välja de tre enligt egen åsikt viktigaste konsulära tjänsterna. Alternativen var 18 och även i svaren fanns det ganska stor spridning. Man ansåg att dessa var de viktigaste

  • passtjänster
  • bistående vid dödsfall
  • bistående av brottsoffer
  • bistående vid sjukdomsfall
  • medborgarskapsärenden

Hälften läste resemeddelande innan resan

Av de som besvarat enkäten svarade 48 procent att de någon gång har bekantat sig med resemeddelandena innan en resa. Av besvararna läste 20 procent alltid resemeddelandena. Bara 11 procent av besvararna svarade att de aldrig heller hört om utrikesministeriets resemeddelanden och 19 procent ansåg att de klarar sig utan dessa.

Av de som deltog i enkäten hade 32 procent någon gång gjort en reseanmälan före en resa. Av besvararna hade 35 procent aldrig hört om utrikesministeriets tjänst www.reseanmalan.fi. 

Medborgarrespons är en viktig del av utvecklingen av de konsulära tjänsterna

Det nya lagförslaget om konsulära tjänster skulle möjliggöra ett flexibelt och effektivt arrangemang av konsulära tjänster i framtiden. Enligt den nuvarande lagen bör varje finländsk utlandsbeskickning erbjuda alla i lagen fastställda tjänster. Då den nya lagen träder i kraft kunde utrikesministeriet centrera tjänster till vissa beskickningar enligt behov och efterfrågan. Tjänster för nödställda finländare skulle dock även i fortsättningen produceras vid den beskickning som det ifrågavarande konsulära fallets allvar och grad av brådska förutsätter.

Respons som fås av medborgare, de konsulära tjänsternas kunder, är en mycket viktig del av utvecklingen av de konsulära tjänsterna. Svaren och åsikterna tas i beaktande i den fortsatta beredningen av lagförslaget samt även i vidare bemärkelse i den kontinuerliga utvecklingen av de konsulära tjänsterna. Ändringen av lagen om konsulära tjänster är också en möjlighet till dialog med medborgarna om de konsulära tjänsterna och deras utförande.

Regeringens proposition om ändring av lagen om konsulära tjänster planeras överlåtas till riksdagen i början av hösten 2014.

Resultaten av enkäten om lagen om konsulära tjänster i statistisk form (på finska)

Se också: