Kulttuurialan kehitysyhteistyön tuet vuodelle 2017 myönnetty

Kulttuurialan kehitysyhteistyön tuet vuodelle 2017 myönnetty

Ulkoasiainministeriö on myöntänyt yhteensä 221 000 euroa kahdeksalle kulttuurialan kehitysyhteistyöhankkeelle vuoden 2016 hakukierroksella.

Hanketukien myöntämisessä käytetyt perusteet

Vuoden 2016 haussa korostui erityisesti tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen aseman edistäminen. Hakemuksia arvioitaessa otettiin huomioon myös muut keskeiset Suomen kehityspoliittisen ohjelman periaatteet.

Erityistä huomiota kiinnitettiin Suomi Finland 100 -juhlavuoden yhdessä-teeman mukaisesti toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä kohdemaiden kulttuurin ja kulttuuri-identiteetin tukemiseen.

Kehitysyhteistyön kulttuurihankkeiden avulla edistetään kehitysmaiden ja Suomen kulttuurityöntekijöiden yhteistyötä ja tuetaan kehitysmaiden taiteilijoiden toimintaedellytyksiä.

Hankkeita arvioitiin asetettujen tavoitteiden, kohderyhmien ja kehitysvaikutusten perusteella. Huomiota kiinnitettiin myös hankkeiden paikallisiin ja suomalaisiin kumppaneihin, hankkeiden taiteelliseen ideaan sekä rahoitussuunnitelmaan.

Tukea saaneet hankkeet ja niiden painopisteet

Hanke: Docpartners

  • Dokumenttikilta, 8 maata.

Hankkeen tavoitteena on kummisuhteen rakentaminen kahdeksaan dokumenttielokuvatuottajaan kahdeksassa kehitysyhteistyömaassa eri mantereilla. Suhde rakennetaan tukemalla jo tuotannossa olevien dokumenttielokuvien loppuvaihetta esimerkiksi leikkauksessa. Avustus tapahtuu Suomesta käsin pääasiassa sähköisten välineiden kautta.

Elokuvat valitaan aiheen tärkeyteen sekä elokuvan taiteelliseen ja tuotannolliseen tasoon perustuen. Dokumenttielokuvat keskittyvät keskeisiin kehityspoliittisiin kysymyksiin: naisten asemaan, koulutukseen, ilmaisunvapauteen ja ympäristökysymyksiin.

Hanke: Omakuva N.Y.T

  • Suomen Madridin-instituutti, Kolumbia.

Omakuva N.Y.T on taideterapiahanke, jossa tuetaan sisällissodan hajauttamaa Kolumbiaa taidekoulutuksen avulla edistämällä erityisesti sisällissodassa kärsineiden nuorten henkistä hyvinvointia.

Hanke tarjoaa jälleenrakennuksen työkaluja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, joille järjestetään koulutus paikan päällä. Yksi näistä työkaluista on "Omakuva N.Y.T"-menetelmä, monitaiteinen ryhmäprosessi, joka toimii nuorille keinona psyykkiseen ja yhteisölliseen jälleenrakentamiseen turvallisessa ympäristössä.

Hanke: Videotyöpajat meksikolaisten alkuperäiskansojen yhteisömuseoiden verkostossa

  • CRASH, Meksiko.

Videotyöpajahankkeella tuetaan kahden Meksikon Sierra Madren vuoristossa sijaitsevan alkuperäiskansan pyrkimystä oppia kuvaamaan dokumenttivideoita omien yhteisöjensä kouluja ja yhteisömuseoita varten.

Hankkeessa paikallisia koulutuksen asiantuntijoita koulutetaan tuottamaan dokumenttivideoita, jotta he voivat jatkaa koulutuksen tarjoamista muille yhteisön jäsenille.

Hanke edistää alkuperäiskansojen oikeutta omaan kieleensä ja kulttuuriinsa sekä niiden elvyttämistä ja säilyttämistä huomioiden tasa-arvonäkökulmat. Videotyöpajahankkeessa alkuperäiskansat pääsevät osallistavan museotyön ja taiteen avulla tuottamaan tietoa yhteisöistään omista lähtökohdistaan käsin sekä tuomaan esiin kulttuurilleen tyypillistä kuvallista ilmaisua ja tarinankerrontaa.

Hanke: Picture us!

  • Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, Vietnam.

Hankkeessa pyritään tukemaan Vietnamin Ha Nhi -vähemmistöön kuuluvien naisten ja tyttöjen asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia omassa yhteisössään auttamalla heitä luomaan uudenlaisia elinkeinoja sekä antamalla heille keinoja itseilmaisuun voimaannuttavan valokuvauksen keinoin.

Valokuvausprojekti toteutetaan työpajan avulla. Työpajassa tuotetuista valokuvista järjestetään näyttely paitsi kylässä myös Hanoissa sekä Helinä Rautavaaran museossa Espoossa.

Hankkeeseen sisältyy lisäksi perinteistä arkkitehtuuria kunnioittavan kylätalon rakentaminen yhteisö-, opetus- ja kohtaamistilaksi. Yksi hankkeen päätavoitteista on naisten työllistämisen ja toimeentulon tukeminen: kylätalon avulla naiset pystyvät entistä paremmin hyödyntämään turismia elinkeinonaan.

Hanke: Seksuaalisen väkivallan ja sukuelinten silpomisen ehkäisyä taiteen ja kulttuurin keinoin

  • Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Tansania.

Hankkeen tavoitteena on tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan estäminen taiteen keinoin Tansaniassa Kilimanjaron alueella. Hanke tarjoaa voimaannuttavaa taideworkshoptoimintaa kyläyhteisöjen tytöille ja naisille.

Työpajoissa tytöt pääsevät laatimaan yhteiskunnallisiin teemoihin liittyviä taitelijakirjoja, joiden avulla he pystyvät saamaan ääntään kuuluviin ja ilmaisemaan itseään, saamaan tietoa oikeuksistaan ja prosessoimaan ympäröivää maailmaa ja kokemuksiaan.

Lisänä ja jatkeena taidetyöpajalle toteutetaan laaja silpomisen- ja väkivallanvastainen viestintäkampanja Moshin maakunnassa. Sitä varten taidetyöpajassa tuotetaan muun muassa julisteita ja mobiilidokumentteja. Projekti tuottaa myös seksuaaliterveysmateriaaleja paikallisjohdon, kyläyhteisöjen edustuksen ja viranomaisten käyttöön alueella.

Hanke: Expressing the Exclusion

  • Taideyliopiston kuvataideakatemia, Nepal.

Hankkeessa tuetaan ja kehitetään taiteellisten menetelmien käyttöä Nepalin katastrofikestävyyden vahvistamisessa. Hanke toteutetaan työpajamuodossa Kathmandussa ja maanjäristyksestä pahoin kärsineessä Sipapokharen kylässä. Kylän koulussa kehiteltävät menetelmät on tarkoitus siirtää hankkeen päätyttyä koulun opetusohjelmaan.

Katastrofin jälkeen fyysisen jälleenrakentamisen lisäksi taiteen keinoin on mahdollista vahvistaa yhteisöjä, reflektoida tapahtunutta, edesauttaa katastrofista toipumista sekä palauttaa yhteys maanjäristyksen tuhoamaan ympäristöön. Kylän työpajassa huomioidaan erityisesti Nepalin haavoittuvaisimmat ryhmät naiset, lapset ja kastittomat dalitit.

Hanke: FINPAL

  • Taideyliopiston teatterikorkeakoulu ja Metropolia, Palestiina.

Palestiinan länsirannalle suuntautuvassa kaksiosaisessa kehityshankkeessa pyritään osallistamaan ja voimauttamaan palestiinalaisalueen asukkaita taidelähtöisin menetelmin työpajoissa sekä edistämällä taiteen korkeakoulutusta Palestiinassa.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on tanssin ja musiikin BA-koulutuksen opetussuunnitelman kehittäminen sekä tanssin opetusohjelman keskinäisen vaihto-ohjelman luominen oppilaitosten välille Suomessa ja Palestiinassa.

Rohonjuuritason tanssi- ja teatterityöpajoissa korostuvat moniarvoisuus, kehollisuus ja vaihtoehtoisten toimintamallien omaksuminen taiteen keinoin. Niissä osallistujien on mahdollista käsitellä vaikeita Palestiinan yhteiskuntaa koskettavia aiheita.

Hanke: Koodibussi Afrikassa

  • Global Impact/ Aalto-yliopisto, Ghana ja Uganda.

Hanke laajentaa Afrikan maissa toteutettavaa Koodibussi Afrikassa -hanketta Ghanaan ja Ugandaan. Koodibussi kulkee Afrikan halki vuoden 2017 opettaen lapsille, nuorille ja erityisesti tytöille koodausta musiikin avulla.

Ohjelmointia opetetaan lyhyissä luovan teknologian työpajoissa, jossa lapset ja nuoret oppivat ohjelmoimaan oman musiikkikappaleen. Työpajojen opetuksen laadusta vastaa suomalainen Mehackit, joka järjestää vastaavia koodauskouluja suomalaisissa lukioissa.

Koodibussin tavoitteena on tavoittaa erityisesti marginalisoituneet nuoret ja antaa myös heille mahdollisuuksia oppimiseen taiteellisen itseilmaisun avulla sekä ymmärtää teknologiaa ja digitalisoituvaa maailmaa. Hankkeessa korostetaan tyttöjen tasavertaista osallistumista työpajoihin.