Koulussa vietettyjen vuosien määrä kolminkertaistunut Mosambikissa – opetussektorin kehitystarpeet eivät kuitenkaan kadonneet

Mosambikissa yhä useampi lapsi aloittaa peruskoulun, kouluverkkoa on laajennettu, tyttöjen määrä kouluissa on kasvanut ja opettajia on saatu lisää. Työnsarkaa kuitenkin riittää opetussektorin uudistamisessa. Suomi on ollut pitkään mukana tukemassa Mosambikin opetussektorin kehittämistä.

Kuvassa kolme ensimmäistä luokkaa käyvää lasta luokkahuoneessa Macian peruskoulussa Mosambikissa.
Ensimmäistä luokkaa käyvä Ana Macian taajaman peruskoulussa Mosambikissa. Kuva: Erja-Outi Heino.

Opetussektorin kehittäminen on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää köyhyyttä Mosambikissa. Eteläisen Afrikan maista Mosambik investoikin eniten julkisista menoistaan opetussektorille – noin viidenneksen valtion budjetista. Suomi on tukenut Mosambikin opetussektoria vuodesta 1997 ja liittyi vuonna 2003 yhteisrahastoon (FASE), jonka kautta varoja kanavoidaan maan perusopetukseen (vuosiluokat 1–7), toisen asteen koulutukseen (vuosiluokat 8–12) ja opettajankoulutukseen.

Enemmän oppilaita ja naisopettajia Mosambikin peruskouluissa

Vajaassa 20 vuodessa mosambikilaisen oppilaan koulu-uran odotettu pituus on UNDP:n mukaan kolminkertaistunut 3,7 vuodesta 9,7 vuoteen. Myös koulunsa aloittaneiden lasten määrä on tuplaantunut viimeisen 20 vuoden aikana. Maailmanpankin tilastojen mukaan vuonna 2017 lähes 90 prosenttia aloitti peruskoulun.

Lisäksi perusopetuksen piirissä olevien oppilaiden määrä kasvoi vuonna 2018 7,1 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Vuonna 2017 perusopetuksessa opiskeli noin 6,12 miljoonaa oppilasta kun samainen luku oli vuonna 2018 noin 6,56 miljoona oppilasta. Näin ollen perusopetus tavoitti 420 000 oppilasta enemmän.

Koulu-uran pituuden ja peruskoulun aloittaneiden lapsien kasvaneen määrän lisäksi naisopettajien lisääntynyt määrä luetaan Mosambikin opetussektorin kehittämisen onnistumiseksi. Esimerkiksi vuonna 2018 naisopettajien määrä kasvoi 10–12 vuosiluokkia lukuun ottamatta kaikilla asteilla vuoteen 2017 verrattuna.

Opetuksen laadussa ja opintojen loppuun saattamisessa vielä paljon kehitettävää

Opettajien koulutus ja täydennyskoulutus ylittivät niille asetetut määrälliset tavoitteet, mutta koulutusten laatu ja toteuttaminen arvioidaan puutteellisiksi. Tähän ongelmaan on tarkoitus vastata muun muassa uudistamalla opettajankoulutuslaitosten opettajien ja opettajaksi opiskelevien valintakriteereitä sekä vahvistaa opettajankoulutuslaitosten johtajien ja kouluttajien kapasiteettia. 

Lisäksi peruskoulun keskeyttäneiden oppilaiden määrä on huolestuttava. Vaikka pitkällä aikavälillä tarkasteltuna yhä useampi oppilas suorittaa peruskoulun loppuun, on opintonsa keskeyttäneiden määrä silti korkea.

Maailmanpankin mukaan vuosien 2000 ja 2010 välillä peruskoulun päättäneiden oppilaiden määrä lähes nelinkertaistui 16 prosentista 57 prosenttiin. Sen sijaan vuonna 2017 vain 46 prosenttia oppilaista saattoi peruskoulun päätökseen. Näin ollen peruskoulun loppuun käyvien prosentuaalinen osuus ikäluokasta on vähentynyt 2010-luvulla. UNDP:n mukaan vuosina 2016–2017 peruskoulun kesken jättäneiden määrä oli 66,8 prosenttia.  Toisin sanoen yli puolet peruskoulun aloittaneista keskeyttivät opintonsa.

Suosituksina kapasiteettien vahvistamista ja tyttöjen kouluun pääsyn priorisointia

Mosambikin opetussektoria rahoittavat tahot suosittelevat, että kapasiteetteja vahvistettaan kaikilla opetusministeriön eri tasoilla. Tyttöjen kouluun pääsyä, oppimista ja koulussa pysymistä tulisi myös priorisoida nykyistä enemmän. Lisäksi olisi hyödyllistä rakentaa syvempää ymmärrystä sukupuolten tasa-arvosta, vammaisuudesta ja maantieteellisen sijainnin vaikutuksista opetussektorin kehittämiseen.

Suomi tukee Mosambikin opetussektorin kehitystyötä yhteisrahasto FASEn kautta, johon Suomi suuntasi 8 miljoonaa euroa vuonna 2018. Suomen osuus on noin 11 prosenttia rahaston koko osuudesta, mikä tekee Suomesta rahaston toiseksi suurimman kahdenvälisen rahoittajan.