12 miljoner euro för högskolesamarbete med utvecklingsländer

12 miljoner euro för högskolesamarbete med utvecklingsländer

Utrikesministeriet har ur HEI ICI -programmet beviljat 12 miljoner euro för högskolornas utvecklingssamarbete för åren 2017–2020. Totalt finansieras 20 projekt i 16 olika länder med avsikten att förstärka kapaciteten av högskoleutbildningen i utvecklingsländer. Projekten pågår upp till 3 år.

Utrikesministeriet finansierar programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) ur Finlands utvecklingssamarbetsmedel. Programmet administreras av Utbildningsstyrelsen.

Samarbetet koncentreras till de minst utvecklade länderna i Afrika och Asien, speciellt till partnerländerna för Finlands utvecklingssamarbete. Också andra länder är representerade, bl.a. Peru och Myanmar. Samarbete sker inom högskolenätverk, vars storlek och geografiska omfattning varierar.

Samarbetsprojekten baserar sig på partnerhögskolornas behov i utvecklingsländerna och de finländska högskolornas specialkunnande utnyttjas.
Med stödet utvecklas bland annat högskolornas studieprogram och undervisningsmetoder, det ordnas fortbildning för personalen och forskningskapaciteten och kontakterna med arbetslivet stärks. Projekten bidrar till att utveckla högskolornas ämnesspecifika, metodologiska, pedagogiska och administrativa färdigheter.
Genom att stöda utbildningen i utvecklingsländer främjas  kompetens, uppbyggande av jämställda samhällen, företagsamhet och hållbar utveckling.

De finländska högskolorna aktiva

De finländska högskolorna har under senare år visat allt mer intresse för utvecklingssamarbete och konkurrensen om finansieringen var hård. Nu inlämnades 78 ansökningar, med ett ansökt belopp om över 43 miljoner euro, medan motsvarande ansökningsantal 2012 var 55.

Projekt inom utbildningssektorn var starkt representerade bland ansökningarna. Jämfört med tidigare ansökningsrundor fanns det flera tvärvetenskapliga projekt. Samarbete mellan universitet och yrkeshögskolor förekom också mer än tidigare inom nätverken. Även företag, medborgarorganisationer och  forskningsinstitut deltog aktivt.

I bedömningen av ansökningarna deltog utländska experter i utvecklings- och högskolesamarbete, också representanter från utvecklingsländer. Vid valet av projekt betonades bl.a. utvecklingspolitisk relevans, komplementaritet och verksamhetens effektivitet och inverkan. Av projekten förutsattes att bl.a. de hållbara utvecklingsmålen, mänskliga rättigheter och genderfrågan främjas.

Förteckning över projekt som fått finansiering (pdf)