Ändringar i stöden till frivilligorganisationers utvecklingssamarbete under beredning

Ändringar i stöden till frivilligorganisationers utvecklingssamarbete under beredning

De finländska frivilligorganisationer som deltar i utvecklingssamarbetet oroas för att de nedskärningar i anslagen som regeringsprogrammet förutsätter ska påverka deras arbete. Utrikesministeriet inleder diskussioner med frivilligorganisationerna från och med mitten av juni.  Utrikesministeriets budgetproposition har inkommit till finansministeriet den 12 juni.

Enligt regeringsprogrammet kommer anslagen till utvecklingssamarbetet att minska med 200 miljoner euro från och med 2016. Nedskärningarna berör inte anslagen för detta år. Regeringen har också dragit upp riktlinjer för att inkomsterna från utsläppsauktioner som inte kommer från utvecklingssamarbetsbudgeten inte längre ska allokeras till utvecklingssamarbetet efter 2016.

Utöver det kommer en andel på 100 miljoner euro i gåvobistånd att göras om till lån och kapitalplaceringar och allokeras till utvecklingsländer via ansvarsfulla företag. Syftet med detta är att ge fart åt finansieringen av den privata sektorn som en del av utvecklingsfinansieringen.

"Orsaken till nedskärningarna är de inbesparingar som Finlands ekonomiska situation kräver. Under 2000-talet har Finland kunnat öka sitt bistånd avsevärt och organisationernas utvecklingssamarbete har också ökat kraftigt. I den nuvarande situationen måste dock alla offentliga utgifter skäras ner. Det här gäller även utvecklingssamarbete i alla dess former", konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Ministern betonar att man måste hålla fast vid kvaliteten och effektiviteten i Finlands utvecklingssamarbete trots nedskärningarna, och det förutsätter även strukturella reformer. Istället för att använda osthyveln planeras nedskärningarna så tyngdpunkterna i biståndet blir synliga. Dessa är kvinnors och flickors ställning, fungerande demokratier, hållbar energiproduktion, tryggande av vatten och mat samt ansvarsfull företagsverksamhet i utvecklingsländer.

På grund av inbesparingarna blir det också betydande förändringar i stödet till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete. Några av de tidigare stödformerna och ansökningsrundorna kan troligtvis inte genomföras. Det inleds en evaluering av frivilligorganisationernas stödformer och utgående från resultaten vidareutvecklas organisationernas samarbete.

"Vi förstår frivilligorganisationernas oro och att de nedskärningar som är under beredning orsakar osäkerhet. Därför försöker vi så snart som möjligt gå igenom situationen preliminärt med organisationerna", berättar Jyrki Nissilä, som är chef för utrikesministeriets enhet för frivilligorganisationer.

Utrikesministeriets enhet för frivilligorganisationer ordnar ett diskussionstillfälle för frivilligorganisationer den 30 juni.

Utbetalningarna till utvecklingssamarbetet var 2014 cirka 1,2 miljarder euro och den fastställda andelen av bruttonationalprodukten 0,6 procent. I budgeten för 2015 var den totala summan för anslagen till utvecklingssamarbetet 1,01 miljarder euro. I budgeten för 2016 beräknas den totala summan för anslagen till utvecklingssamarbetet bli 743,6 miljoner euro.