Från och med den 16 maj är alla familjemedlemmars ansökningar om uppehållstillstånd och notarietjänster i anslutning till dem avgiftsbelagda

Från och med den 16 maj är alla familjemedlemmars ansökningar om uppehållstillstånd och notarietjänster i anslutning till dem avgiftsbelagda

Alla familjemedlemmars ansökningar om uppehållstillstånd blir avgiftsbelagda från och med den 16 maj 2016. En ändring av inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer (340/2016) träder i kraft den 16 maj 2016.

Ansökningar om uppehållstillstånd är huvudsakligen avgiftsbelagda redan nu. Avgifterna gäller i princip också familjemedlemmars ansökningar, men det har funnits ett undantag under vissa förutsättningar angående familjemedlemmar till en utländsk medborgare som fått internationellt skydd. Nu slopas undantaget.

Bakgrunden är att antalet ansökningar beräknas öka, varmed behandlingen av ansökningar kommer att kräva allt mer resurser. Migrationsverket har bedömt att det år 2016 kommer att lämnas in så många som 17 000 ansökningar om familjeåterförening och 2017 upp till 28 000 ansökningar.

Behandlingen av en ansökan om uppehållstillstånd eller någon annan ansökan som avgörs med stöd av utlänningslagen framskrider inte förrän handläggningsavgiften har betalats

Hittills har handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd som lämnats in elektroniskt förutsatt att handläggningsavgiften är betald. I och med ändringen av utlänningslagen (332/2016) som träder i kraft den 16 maj utvidgas denna regel att omfatta också ansökningar på papper och andra ansökningar enligt utlänningslagen, som till exempel ansökningar gällande resedokument för flyktingar och främlingspass.

För de ansökningar som enligt den tidigare lagstiftningen var avgiftsfria och som har lämnats in innan ändringen träder i kraft, det vill säga senast den 15 maj 2016, uppbärs ingen avgift. Om ansökan varit avgiftsbelagd redan innan den 16 maj 2016 fortskrider handläggningen inte förrän avgiften är betald.

Notarietjänster som rör ansökningar om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till personer som fått internationellt skydd, till exempel legalisering av dokument, blir avgiftsbelagda

En ändring av förordningen om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (339/2016) träder i kraft samtidigt som ändringarna i inrikesministeriets avgiftsförordning och utlänningslagen, den 16 maj 2016. Det sker inga andra ändringar i utrikesförvaltningens  avgiftsprinciper, andra tjänster som gäller asylärenden och flyktingar förblir avgiftsfria.

Mängden notarietjänster som rör familjeåterförening antas vara dubbelt större än antalet ansökningar om familjeåterförening.