Internetin tulee olla vapaa, avoin ja turvallinen kaikille

Ulkoministeriö järjesti yhteistyössä Finnish Internet Forumin kanssa kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä torstaina 10.12.2020 keskustelutilaisuuden Vapaa, avoin ja turvallinen internet kaikille? Suomen Freedom Online Coalition puheenjohtajakauden 2021 avauksena.

Freedom Online Coalition (FOC) on merkittävin hallitustenvälinen vapaata, avointa ja turvallista internetiä edistävä ihmisoikeusjärjestö. Suomi toimii puheenjohtajana järjestön 10-vuotisjuhlavuotena.

Tilaisuudessa keskusteltiin yhdenvertaisesta pääsystä internetiin ja kuultiin Suomen FOC-puheenjohtajuuskauden painopisteistä.

Tilaisuuden avasi valtiosihteeri Matti Anttonen. Valtiosihteeri nosti avauspuheenvuorossaan esille, kuinka digitaaliseen kehitykseen liittyy kasvavaa vastakkainasettelua demokraattisten sekä autoritaaristen hallintojen ja toimintatapojen välillä. ”Kansainvälisiin sopimuksiin perustuva monenkeskinen yhteistyö ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus tarvitsevat yhä enemmän ja yhä vankempia ja näkyvämpiä puolustajia.”

Saavutettavuus digitaalisen yhdenvertaisuuden haasteena

Koronapandemia on kiihdyttänyt digitalisaatiokehitystä. Se, että merkittävä osa julkisen tiedon jaosta tapahtuu vain digitaalisesti, koulut ovat siirtyneet etäopetukseen, ja viranomaiset ovat tavoitettavissa usein vain virtuaalisesti, vaatii huomion kiinnittämistä saavutettavuuteen, painotti yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman. ”On tärkeää, että internet on kaikkien saavutettavissa taloudellisesta asemasta riippumatta.”

Internetyhteyksien kalleus on yksi haaste digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumiselle globaalisti. Myös lukutaidottomuus vaikuttaa ihmisten valmiuksiin käyttää verkkoon siirtyviä palveluita. Internetin käyttäjillä on lisäksi oltava tarvittavat taidot ja ymmärrys omista oikeuksistaan verkossa. 
Se, ketkä kehittävät digitaalisia palveluita ja keiden tarpeisiin palvelut vastaavat, vaikuttaa digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Käyttäjälähtöisen teknologian kehittämisessä on parannettavaa myös Suomessa, Stenman muistutti. 

Ihmisoikeuksia edistävää digitalisaatiopolitiikkaa varten tarvitaan myös riittävää tietoa digitaalisista kuiluista, digitaitojen tasosta ja internetiin pääsystä. Politiikkaa on haastavaa tehdä hyvin, jos riittävää tietoa ei ole saatavilla. 

Koronapandemia on heikentänyt digitalisaatioon liittyviä positiivisia ulottuvuuksia ja lisännyt eriarvoisuutta. Mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia palveluita eroavat merkittävästi maiden välillä ja niiden sisällä. Pandemian myötä on nähty myös verkkojen alasajoa ja väärinkäytöksiä autoritaarisiin tarkoituksiin. Tämä kehitys kasvattaa edelleen FOC:n kaltaisten toimijoiden merkitystä ja työn kiireellisyyttä, totesi ulkoministeriön kehityspoliittinen neuvonantaja Silja Leinonen

Digitalisaation edistäminen kehittyvissä maissa

Mikäli digitaalisia kuiluja ei saada kavennettua, ihmisoikeudet eivät toteudu ja merkittävä määrä ihmisiä jää kehityksen ulkopuolelle, tiivisti Fingon vaikuttamistyön johtaja Annika Launiala. Pääsy internetiin on turvattava myös kehittyvissä maissa. 

Digitalisaatiolle asettaa haasteen kehittyvissä maissa väestön luottamuksen puute internetiä kohtaan, sillä sitä ajatellaan käytettävän viranomaisvalvontaan tai rikolliseen toimintaan. Olennaista on luottamuksen kasvattaminen näillä alueilla, mikä vaatii kansalaisyhteiskunnan todellista osallistamista. Suomen FOC-puheenjohtajuuskauden yhtenä painopisteenä onkin lisätä FOC:n yhteistyötä etenkin Afrikassa, kertoi ulkoministeriön ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno Merisaari.  

FOC:n tavoitteita, kuten digitaalista yhdenvertaisuutta edistetään parhaiten eri tahoja osallistaen. Yritysvastuu- ja ihmisoikeusasiantuntija Laura Okkonen FOC:n asiantuntijaverkostosta toivoi FOC:n jatkavan läheistä dialogia verkoston kanssa ja sen asiantuntijuuden hyödyntämistä Suomen puheenjohtajuuskauden aikana. Asiantuntijaverkosto on internetalan yritysten ja ihmisoikeusjärjestöjen edustajista sekä tutkijoista koostuva itsenäinen toimielin, joka tukee FOC:ia sen tavoitteissa ja aktiviteeteissa tarjoamalla asiantuntemustaan.

Suomen painopisteet Freedom Online Coalition -puheenjohtajuuskaudella 2021 (pdf, 1 sivu, 550kb) 

Tilaisuus on nähtävillä Internetforum.fi-sivustolla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).