Helena Rantas expertgrupp till Irak

Experten i arkeologi Mika Tauru och rättsodontolog Helena Ranta "Detta är en ny slags yrkesmässig utmaning", konstaterade rättsodontolog Helena Ranta vid en presskonferens i Helsingfors på fredagen. En grupp bestående av fem finländska experter ledd av Ranta reser till Irak den 10 mars för att undersöka massgravar.

Utrikesministeriets politiska avdelnings biträdande avdelningschef Aapo Pölhö redogjorde för bakgrunden till experthjälpen. Förenta staterna framförde en begäran om experthjälp redan senaste sommar, och utrikesministeriet inledde förberedelserna för gruppens arbete. Den förödande bombattacken mot FN:s byggnad i Bagdad och det allmänna säkerhetsläget i Irak ledde dock till att gruppens resa sköts upp.

Den USA-ledda interimsregeringen har samlat in förhandsinformation om massgravarna i Irak. Avsikten är att experterna skall identifiera gravplatserna och lokalisera dem samt samla in information för senare undersökningar. Senaste höst fanns en dansk undersökningsgrupp på plats och Helena Rantas grupp har vid sina förberedelser kunnat stöda sig på deras råd.

”Vi har kunnat utnyttja danskarnas erfarenheter och råd utan skrupler”, skrattade Ranta. ”Tack vare den långa förberedelsetiden har vi även haft tid att utrusta oss väl. Till exempel försvarsförvaltningen har lånat ut undersökningsutrustning till oss. I ett litet land som Finland fungerar samarbetet mellan olika förvaltningsområden”, konstaterade Ranta.

Gruppen har för avsikt att besöka så många gravplatser som möjligt och rangordna dem enligt viktighetsordning i forskningssyfte. Massgravarnas djup mäts med hjälp av provfåror och samtidigt uppskattas i vilket tillstånd de avlidnas kvarlevor är.

”Av jordskikten kan man bedöma om graven grävts upp flera gånger, om man lagt till eller avlägsnat lik. Vi har flera tekniska hjälpmedel som vi kan använda oss av”, förklarade Ranta.

Helena Ranta har mångsidig erfarenhet av rättsmedicinska bedömnings- och undersökningsuppdrag – bland annat från Balkan. Gravprojektet i Irak avviker från de tidigare uppdragen.
"Tidigare bestod mitt arbete främst av att utreda dödsorsaken. Nu bedömer gruppen gravarna, och detta syns även i gruppens sammansättning”, konstaterade Ranta. ”Ur teknisk och professionell synvinkel avviker denna utmaning mycket från de tidigare”.

Iraks interimsregering ansvarar för expertgruppens säkerhetsarrangemang i Irak. Gruppens forskningsobjekt är belägna i olika delar av landet. Den största säkerhetsrisken sammanhänger enligt Ranta i allmänhet med transporterna och därför meddelas inte ens några exakta flygtider. Säkerhetsarrangemangen har även kontrollerats i Finland, och en militär expert har bedömt dem som tillräckliga.

Gruppens arbete bekostas med utrikesministeriets anslag för civil krishantering. Ministeriet har även beviljat Irak humanitärt bistånd och sänt experter för att utbilda irakiska poliser. Den politiska avdelningens biträdande avdelningschef Aapo Pölhö konstaterade att utrikesministeriet på begäran även kan bevilja annan hjälp som gäller civil krishantering, Finland besitter till exempel kunskaper i uppgifter som syftar till inrättande av en rättsstat.


Gruppen som Helena Ranta leder lämnar sin rapport till interimsregeringen då den om två månader avslutar sitt arbete i Irak.kriisinhallinta