Hallitus esittää muutoksia edustustojen palveluihin

Hallitus esittää muutoksia edustustojen palveluihin

Valtioneuvosto antoi 1.11.2018 eduskunnalle esityksen laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta. Hallitus esittää muutoksia edustustojen palveluihin.

Lainmuutoksen tavoitteena on vähentää konsulipalveluihin liittyvää hallinnollisen työn määrää ja saada konsulipalvelut hoidettua entistä joustavammin, taloudellisimmin ja tehokkaammin.

Esityksessä ehdotetaan, että edustustot hoitaisivat jatkossa osoite-  ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä ja että konsulipalvelulaissa oleva sääntely jäämistöpalveluista kumottaisiin.

Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisessa sekä jäämistöasian hoitamisessa helpottaa se, että ulkoministeriö ja edustustot antavat edelleen ohjeistusta ja neuvontaa paikallisten toimivaltaisten viranomaisten sekä asiamiesten yhteystiedoista, joiden avulla henkilöt ja yhteisöt voivat hankkia virkatodistuksen tai osoitetiedon ulkomailta sekä hoitaa ulkomailla olevan jäämistöasian.

Esitys vastaa yleistä konsulipalvelulaissa säädettyä toimintalinjaa, jonka mukaisesti neuvonta on ensisijainen palvelumuoto konsulipalveluissa.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että ulkoministeriöllä olisi mahdollisuus sopia tiettyjen konsulipalvelulaissa säädettyjen notaaripalveluiden ja niihin liittyvien avustavien tehtävien antamisesta ulkoisen palveluntarjoajan suoritettavaksi.  Notaaripalveluiden ulkoistaminen mahdollistaisi palveluiden alueellisen saatavuuden paranemisen esimerkiksi silloin, kun kyseisessä maassa ei ole Suomen edustustoa. Lainmuutoksella helpotettaisiin myös oleskelulupahakemusten käsittelyä kokonaisuudessaan sekä ulkomaisten asiakirjojen laillistamista koskevaa menettelyä.

Esitys on osa ulkoministeriössä vireillä olevaa konsulipalveluiden kehittämistä koskevaa hanketta sekä hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta ja normien purkamisesta.

Ehdotuksen mukaan laki tulisi voimaan 1.5.2019.