Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse förnyas

Utrikesminister Erkki Tuomioja berättade på sin pressbriefing på onsdag den 24 januari att regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska utskott skall den 26 januari sätta igång en diskussion om innehållet i regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. Därefter remitteras ärendet till hela regeringen och under våren till riksdagen. Utrikesministeriet utarbetar redogörelsen tillsammans med försvarministeriet.

Dessutom arbetar utrikesministeriet med tre andra utredningar: om ramarna för ministeriets egen verksamheten, om utmaningarna i samband med den allmänna globaliseringen och om utvecklingsbiståndet. Med den förstnämnda utredningen vill man göra klart för de politiska beslutsfattarna var utrikesministeriet står, så att de kan avgöra hur omfattande verksamheten skall vara. Tuomioja konstaterade att nuvarande resurer innebär att utrikesministeriet måste stänga beskickningar. Han påpekade dock att utrikesministeriet självt kontinuerligt prövat ändamålsenligheten i sitt nätverk av beskickningar.