Regeringen lämnade proposition om ändring av lagen om konsulära tjänster

Den 2 november överlämnade regeringen ett förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster. Lagändringen klargör vilken hjälp finska medborgare har rätt att få från andra EU-länders beskickningar i länder utanför EU där Finland inte har en egen beskickning.

På motsvarande sätt fastställer lagen de finska beskickningarnas skyldighet att bistå andra EU-länders medborgare i sådana länder där deras eget land saknar beskickning.

Genom ändringen av lagen om konsulära tjänster sätts rådets så kallade direktiv om konsulärt skydd(Linkki toiselle verkkosivustolle) (EU) 2015/637 i kraft.  Det huvudsakliga syftet med direktivet är att säkerställa att alla medlemsstater erbjuder EU-medborgare som saknar egen diplomatisk representation konsulärt bistånd utanför EU på samma villkor som åt det egna landets medborgare.

Till de konsulära tjänsterna hör bland annat att bistå vid anhållande eller häktning, att hjälpa personer som har råkat ut för ett brott eller en allvarlig olycka samt att bevilja provisoriska resehandlingar.

I den föreslagna lagändringen föreskrivs det mer detaljerat om innehållet i de konsulära tjänster som ska tillhandahållas andra EU-länders medborgare samt om de förfaranden som beskickningarna ska iaktta.

Ändringen gör det också möjligt för Finland att återkräva kostnader för tjänster till ett annat EU-lands medborgare. På motsvarande sätt ska utrikesministeriet vara skyldigt att återbetala kostnader till en EU-medlemsstat som har bistått en finsk medborgare eller en i Finland permanent bosatt utlänning. Utrikesministeriet ska också kunna återkräva kostnaderna av den person som har tagit emot de konsulära tjänsterna.

Ändringen påverkar inte innehållet i de konsulära tjänster som Finlands beskickningar erbjuder finska medborgare eller personer som är permanent bosatta i Finland.