Finland satsar på rapportering om hur konflikter påverkar miljön


FN:s miljöprogram har sedan 1999 klarlagt på vilket sätt konflikter inverkar på miljön och därmed på människors hälsa. Programmet har finansierats av 15 länder och Finland har stött projektet med utvecklingsbiståndsmedel för ca två och en halv miljoner euro, och arbetet har från första början letts av tidigare miljöministern Pekka Haavisto.

FN:s miljöorganisation UNEP:s rapporter är inte bara lägesbeskrivningar utan de leder till konkreta resultat, konstaterade Pekka Haavisto på en presskonferens på onsdagen i Helsingfors. Haavisto har lett en expertgrupp om miljösituationen i Afghanistan. Gruppens rapport blev färdig för ett par veckor sedan. "Afghanistan - Post-Conflict Environmental Assessment" ger ny information om landets naturtillgång och om hur de långa konflikterna har inverkat på den försämrade miljösituationen.

Haavisto påpekade att rapporten omfattar en tidsperiod på 30 år. Enligt Haavisto är det allvarligaste problemet i Afghanistan den miljöförstörelse som pågått under en lång tid. Orsakerna ligger i en politiskt splittrad nation, stamkrig och t.ex. den ryska ockupationen som inleddes 1979. Våtmark har börjat torka ut redan på 1970-talet, när traditionella vattningssystem har planmässigt förstörts. Sålunda räcker inte endast torkan som förklaring till miljökatastrofer i Afghanistan. De beror likaledes på infrastrukturen och är sålunda förorsakade av människan.

Tillgång till rent vatten är bara ett miljöproblem bland många i Afghanistan. Haavisto nämner t.ex. bete och otillåten huggning av skog. UNEP:s satellitanalyser visar att skogsområden i nordöstra Afghanistan har minskat med hälften under 30 år.

UNEP:s expertgrupp som bestod av 20 internationella vetenskapsmän besökte under en månads tid afghanska städer och landsorter. Som mål valdes speciellt de områden som är befolkade av flyktingar. Arbetsgruppen insåg att speciellt sjukhusområden var i uselt skick på grund av bristfällig avfallshantering. Et annat exempel som Haavisto nämnde har direkt att göra med människans hälsa, nämligen de fabriker som inte har iakttagit anställdas protektion. "Till exempel i en av de fabriker som vi besökte blev barnen utsatta för farliga utsläpp i tjugofyra timmar för fabriken fungerade också som barnens övernattningsställe.

"Afghanistan - Post-Conflict Environmental Assessment" -rapporten har fått mycket publicitet i Afganistan. Landets miljö- och vattenminister har försäkrat att miljöförvaltningens betydelse i Afghanistan stiger hela tiden och att UNEP:s oro tas på allvar.

En annan av UNEP:s nyss utkomna utredningar gäller de ockuperade palestinska områdenas miljösituation. Utredningen togs emot historiskt eftersom båda parterna godkände avtalet att lösa miljöproblem angående de ockuperade regionerna. Sålunda fungerar FN som en fredsmäklare i samband med konkreta miljöproblem under både parternas samförstånd.
Afghanistan - Post-Conflict Environmental Assessment (pdf)(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Post Conflict Assessment Unit(Linkki toiselle web-sivustolle.)

YK
ympäristö
ympäristönsuojelu