Nya möjligheter för Fortum inom Rysslands och Finlands energisamarbete

Samarbetet på energiområdet blev ett av huvudtemana vid sammanträdet för den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Rysslands regeringar på torsdagen i Helsingfors. "Av de finska bolagen har Fortum fungerat länge på den ryska marknaden. När ytterligare företag privatiseras har Fortum en möjlighet att delta i dessa projekt", sade German Gref, den ryska delegationens ordförande och minister för ekonomisk utveckling och handel. Fortum kunde t.ex. delta i S:t Petersburgområdets nordvästra kraftverk.

Ryssarna är även intresserade av att bygga det nya kärnkraftverk som eventuellt kommer att uppföras i Finland och ett ryskt bolag har lämnat in anbud.

På en mera allmän nivå gav de båda länderna uttryck för sin tillfredsställelse över de rådande relationerna. "De ekonomiska relationerna har blivit allt stabilare. Ryssland är Finlands femte viktigaste avnämarland och det nästviktigaste importlandet", konstaterade utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki.

Andra aktuella teman vid sammanträdet var bl.a. Rysslands WTO-medlemskap, som även intresserar Finland. Enligt Lehtomäki ligger dock största delen av frågorna gällande Finlands och Rysslands ekonomiska relationer på en mycket praktisk nivå, såsom förtullning, gränsöverskridning och visum. "I dessa frågor har man även gjort framsteg, men det kommer att finnas utmaningar även i framtiden", sade Lehtomäki.

En av de viktiga frågor som behandlades vid sammanträdet var sjötrafiksäkerheten på Östersjön, där samarbetet mellan länderna skall intensifieras. Särskilt isbrytarsituationen sysselsatte sammanträdets deltagare. Finland och Ryssland överväger att anskaffa oljebekämpningsisbrytare av samma typ. Östersjöns öde ligger dock inte enbart i Rysslands och Finlands händer. "Vi måste tillsammans främja ärendet i internationella organisationer", sade Gref.

Det ännu oundertecknade avtalet om investeringsskydd skapar viss friktion i de ekonomiska relationerna. Ett avtal skulle skapa den förutsägbarhet som behövs för företagsverksamheten. Viljan att åstadkomma ett avtal är stark, men förhandlingarna har ännu inte slutförts. "Vi måste bara förstå varandras avvikande åsikter. Vi har dock samma målsättningar", konstaterade Gref.

Lehtomäki påminde om att avtalet för 1 ½ år sedan var så gott som klart. De ändringsförslag som Ryssland framförde kräver dock ännu grundligt övervägande från finsk sida. "För närvarande är det inte sannolikt att ärendet framskrider snabbt", sade Lehtomäki.

Den finsk-ryska ekonomiska samarbetskommissionen och dess arbetsgrupper är den viktigaste samarbetsstrukturen på myndighetsnivå inom de ekonomiska relationerna. Kommissionen har i uppgift att upprätthålla för förvaltningen och näringslivet nödvändiga relationer med Rysslands politiska ledning och förvaltning. Den fungerar även som forum för att ta upp frågor som uppkommer inom det ekonomiska samarbetet och lösa eventuella problem.