EU uudisti polkumyynti- ja tasoitustullilainsäädäntönsä

EU uudisti polkumyynti- ja tasoitustullilainsäädäntönsä

EU:n uusi polkumyynti- ja tasoitustullilainsäädäntö tuli voimaan 8.6.2018. Uudistetulla lainsäädännöllä voidaan puuttua entistä paremmin kansainvälisen talouden tuomiin haasteisiin.

Tietyissä tapauksissa uusi lainsäädäntö mahdollistaa sen, että EU:ssa voidaan asettaa nykyistä korkeampia tulleja polkumyydyille tuotteille. Lisäksi lainsäädäntö parantaa tutkintojen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. EU:n suojatoimia koskevaan lainsäädäntöön ei tehty muutoksia. 

Lainsäädännön keskeisimmät muutokset: 

  • Väliaikaisiin polkumyynti- ja tasoitustulleihin tulee lisää läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta.  Aiemmin yritykset saivat tiedon väliaikaisten toimien voimaantulosta vasta virallisesta lehdestä.  Uusien sääntöjen mukaan komissio antaa kolme viikkoa ennen väliaikaisten tullien asettamista ennakkoilmoituksen tulevista toimista tai jos väliaikaisia toimia ei aseteta, ilmoitetaan asiasta vastaavasti kolme viikkoa ennen määräajan päättymistä.
  • Tutkinta voidaan aloittaa viran puolesta eli ilman teollisuuden virallista hakemusta, jos on mm. epäilyjä kolmannen maan vastatoimista.
  • Ammattiyhdistysliikkeillä on mahdollisuus jättää hakemus yhdessä teollisuuden kanssa ja näin niistä tulee tutkintojen intressiosapuolia. 
  • Määräajat lyhenevät.  Väliaikaisten toimien tutkinta-aikaa lasketaan nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta seitsemään kuukauteen, maksimissaan kahdeksaan kuukauteen.  Lopullinen polkumyyntitutkinta on pyrittävä päättämään 12 kuukaudessa ja maksimissaan 14 kuukaudessa aiemman 15 kuukauden sijaan. Lopullisten tasoitustullitoimien osalta 13 kuukauden maksimimääräaika säilyy.  
  • Polkumyynnin osalta tapauksissa, joissa esiintyy raaka-aineiden vääristymiä, kuten kaksoishintajärjestelyjä, vientitulleja, vientikiintiöitä, on mahdollista jättää soveltamatta alemman tullin periaatetta. Raaka-aineen osuuden tulee olla 17 % tuotantokustannuksista. Tullitasot tulevat näissä tapauksissa todennäköisesti nousemaan, koska yleensä polkumyyntimarginaali on korkeampi kuin vahinkomarginaali. 
  • Tasoitustulleihin ei normaalisti sovelleta alemman tullin periaatetta.
  • Korkeampien tullien asettamiseen liittyy myös EU:n teollisuuden kuuden prosentin tavoitekannattavuus vahinkomarginaalia laskettaessa. Aiemmin minimikannattavuutta ei määritelty lainsäädännössä.
  • Sosiaaliset ja ympäristöstandardit voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan hintasitoumuksen hyväksyttävyyttä ja kun määritellään polkumyydystä tuonnista EU:n teollisuudelle aiheutunutta vahinkomarginaalia.
  • Polkumyynti- ja tasoitustulli voidaan ottaa käyttöön myös tuotteelle, jota tuodaan mannerjalustalle tai talousvyöhykkeelle, kuten öljylautat ja tuulipuistot, jos tuonnista aiheutuu vahinkoa unionin tuotannolle. Näissä tapauksissa asiasta ilmoitetaan jo tutkinnan aloittamista koskevassa ilmoituksessa. 
  • Maksetut tullit voidaan palauttaa tapauksissa, joissa päättymistarkastelu ei johda toimien jatkamiseen.

Asetusta uudistettaessa kiinnitettiin huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.  Erityisesti pk-yrityksille suunnattu tukipalvelu, ns. helpdesk, jakaa tietoa polkumyynti- ja tasoitustulli-instrumenteista ja helpottaa kyseisten yritysten osallistumista tutkintoihin. 

Lainsäädäntömuutoksia sovelletaan 8.6.2018 jälkeen aloitettuihin tutkintoihin.

EU muutti polkumyynti- ja tasoitustullilainsäädäntöään edellisen kerran joulukuussa 2017, kun käyttöön otettiin uusi menetelmä polkumyyntimarginaalin laskemiseksi tuonnille sellaisista maista, joiden markkinoilla esiintyy huomattavia vääristymiä ja joissa valtion rooli yritysten tuotantoprosesseissa on merkittävä. 

Molempien uudistusten tavoitteena on varmistaa, että unionilla on tehokkaat ja toimivat instrumentit puuttua EU:n ulkopuolelta tulevaan epäreiluun kilpailuun ja varmistaa yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset.

 

Lisätietoja antaa kaupallinen neuvos Ritva Haukijärvi, ritva.haukijarvi@formin.fi, puh. +358 295 351 881

Aiheeseen liittyvää