EU uudistaa polkumyynti- ja tasoitustullilainsäädäntöään

EU on ottanut käyttöön uuden menetelmän polkumyyntimarginaalin laskemiseksi tuonnille sellaisista maista, joiden markkinoilla esiintyy huomattavia vääristymiä ja joissa valtion rooli yritysten tuotantoprosesseissa on merkittävä. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että unionilla on tehokkaat ja toimivat instrumentit puuttua EU:n ulkopuolelta tulevaan epäreiluun kilpailuun ja varmistaa EU:n yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset.

Polkumyyntimarginaali lasketaan normaalisti käyttämällä yrityksen kirjanpitoon sisältyviä hintoja ja muita kustannuksia. Uudessa menetelmässä vertailuarvoina voidaan käyttää taloudelliselta kehitystasoltaan vastaavan maan kustannustasoa tai kansainvälisiä hintoja.

Etusija annetaan sellaisille maille, joissa sosiaaliturva ja ympäristösuojelu ovat riittävällä tasolla. Yrityksen kirjanpidossa olevia hintoja ja kustannuksia voidaan edelleen käyttää, mutta vain siltä osin, kuin ne ovat vääristymättömiä.

Valtion roolia tuotantoprosessissa arvioidaan erilaisten kriteereiden pohjalta. Kyseeseen tulevat muun muassa valtion harjoittama politiikka ja vaikutus yhtiöiden toimintaan sekä valtion omistamien yritysten huomattava määrä. Huomattavista markkinavääristymistä voi kertoa myös konkurssi-, yhtiö- ja omaisuuslakin puuttuminen, niiden syrjivä soveltaminen tai puutteellinen täytäntöönpano. Rahoituksen myöntäminen konkurssikypsälle yritykselle voi myös olla yksi kriteeri.

Menetelmä on maaneutraali eli laskentamenetelmää sovelletaan kaikkiin Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseniin.

Uutena elementtinä ovat komission laatimat maaraportit, joissa kuvataan markkinaolosuhteita tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. Ensimmäinen raportti on valmistunut Kiinasta ja seuraava on valmisteilla Venäjästä. Yritykset voivat käyttää raportteja alustavana näyttönä hakemuksissa.

Huomionarvoista on, että EU-yritysten todistustaakka ei lisäänny nykyisestä, vaan todistustaakan esittäminen on jatkossakin komission vastuulla.

Uudistettu lainsäädäntö sisältää myös muutoksia, jotka vahvistavat EU:n tasoitustulli-instrumenttia siten, että tulevien tasoitustullitutkintojen yhteydessä paljastuneet uudet tukimuodot voidaan tutkia ja sisällyttää lopullisten toimien katteeseen.

Asetus tuli voimaan joulukuussa ja sitä sovelletaan voimaan tulon jälkeen aloitettuihin tutkintoihin.  Voimassa oleviin toimiin sovelletaan uutta lainsäädäntöä siitä päivästä lukien, kun asetusmuutoksen voimaantulon jälkeen tehtävä päättymistarkastelu pannaan vireille.

Vireillä on myös laajempi polkumyynti- ja tasoitustullilainsäädännön muutos niin sanottu TDI-modernisaatio, joka on tällä hetkellä Euroopan parlamentin hyväksyttävänä. Sen on tarkoitus tulla voimaan viimeistään ensi kesänä.

Lisätietoja: kaupallinen neuvos Ritva Haukijärvi, puh. 0295 351 881.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

kauppa