TTIP-förhandlingarna fortsätter – tolfte omgången fördjupade sig i regleringsfrågor

TTIP-förhandlingarna fortsätter – tolfte omgången fördjupade sig i regleringsfrågor

Tolfte omgången av frihandelsförhandlingarna mellan Europeiska unionen och Förenta staterna hölls i Bryssel den 22–26 februari 2016. Det gemensamma politiska målet är att få TTIP-förhandlingarna slutförda under president Barack Obamas mandatperiod, innan utgången av 2016. Det återstår dock mycket att göra.

Parterna i Stillahavsländernas partnerskapsavtal TPP (Trans-Pacific Partnership) undertecknade avtalet i februari 2016. USA har undertecknat avtalet, men ratificeringen är ännu på hälft vilket kan leda till att TTIP-förhandlingarna framskrider långsammare.

Under och i samband med tolfte förhandlingsomgången behandlades en stor mängd förhandlingsteman ingående, denna gång även investeringsskydd och tvistlösning. Förhandlingarna fokuserade särskilt på regleringsfrågor och regler.

Trettonde förhandlingsomgången förs i New York den 25–29 april 2016.

I. Marknadstillträde

Handel med varor

Angående handeln med varor fortsatte EU och USA förhandlingarna utgående från parternas tullerbjudanden. Diskussionen kretsade kring för vilken typ av produkter parterna anser att övergångsperioder ska tillämpas när tullarna avskaffas. Gällande avtalstexten om handeln med varor fortsatte diskussionen, särskilt om export- och importbegränsningar, om återtillverkade produkter och återinförsel av produkter efter reparation samt om varors tulltaxeklassificering.

Jordbruksprodukter

Vad gäller jordbruksprodukter diskuterades också jordbrukstexten och handelshinder. Parterna gick för första gången grundligt igenom förslagen till kapitlet om jordbruk. EU påminde om sin avsikt att inkludera regler angående vin och spritdrycker i kapitlet.. Reglerna baserar sig på tidigare avtal. Parterna fortsatte också diskussionen om handelshinder.

Tjänster och investeringar

Angående tjänster och investeringar diskuterade parterna åter ingående om gränsöverskridande tjänster, liberalisering av investeringar, rörligheten för personer med anknytning till affärsverksamhet och regler för olika tjänstesektorer. Bland annat finansiella tjänster, post- och kurirtjänster, direktförsäljning, telekommunikation och regler angående e-handel togs upp. Också erkännande av yrkeskvalifikationer och regler angående tillstånds- och licensförfaranden diskuterades. EU planerar att komma med ett nytt förslag angående tillstånds- och licensförfaranden före följande förhandlingsomgång.

Om marknadstillträde fördes en mycket kort diskussion där man återvände till vissa frågor som förblivit öppna under tidigare omgångar. Parterna konstaterade igen att offentliga tjänster har en särskild ställning.

Offentlig upphandling

EU och USA utbytte för första gången förslag om offentlig upphandling under den tolfte förhandlingsomgången. Parterna diskuterade innehållet både i buden och i utkastet till avtalstext om offentlig upphandling. De diskuterade ytterligare de gemensamma målen för offentlig upphandling som parterna redan tidigare kommit överens om i en högnivåarbetsgrupp.

EU ställde frågor bland annat om den senaste tidens lagstiftningsprojekt i Förenta staterna och om de federala finansieringsvillkoren för delstaternas upphandlingar. EU anser att dessa påverkar europeiska anbudsgivarföretag på den amerikanska marknaden. Parterna vill förbättra de små och medelstora företagens ställning på marknaden för offentlig upphandling.

EU anser att det är viktigt att europeiska företag får aktuell och lättillgänglig information om delstaternas konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar. Enklare tillträde till marknaden för offentlig upphandling på delstats- och lokalförvaltningsnivå samt inom vissa specialområden är också viktigt. Offentlig upphandling är ett känsligt ämne för  USA bland annat på grund av lagstiftningen som främjar inhemska produkter. Förhandlingarna om offentlig upphandling fortsätter under följande förhandlingsomgång i april.

II. Reglering

Enhetliga bestämmelser och regleringssamarbete

Förhandlingarna om enhetlig reglering fortsatte kring regleringssamarbete och god regleringspraxis. EU kom med nya förslag till de båda helheterna inför tolfte förhandlingsomgången. Målet är att fortsätta diskussionerna redan före följande förhandlingsomgång.

Tekniska handelshinder

När det gäller tekniska handelshinder diskuterades bland annat 1) myndigheternas förfaranden när de väljer standard till stöd för tekniska bestämmelser, 2) samarbete mellan standardiseringsorgan och 3) tillämpning av den andra partens standarder i nya standarder. EU och USA kom överens om att slå samman sina textförslag bland annat om standardisering och om bedömning av överensstämmelse för fortsatta förhandlingar.

Sanitära och fytosanitära åtgärder

Parterna fortsatte diskussionen om sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS, sanitary and phytosanitary measures) med fokus på principer för regionalisering, kontroller, certifikat och antibiotikaresistens. Diskussionen gick främst ut på att analysera och referera avtalstexten. Parterna enades om att fortsätta diskussionen också mellan förhandlingsomgångarna.

Sektorerna

Parterna förhandlade om alla avtalets nio sektorer.

Angående läkemedel diskuterades granskningen av god tillverkningssed (Good Manufacturing Practices, GMP), generiska preparat (preparat som innehåller samma mängd verkande ämne i samma doseringsform som originalpreparatet), säkerhetsegenskaper i läkemedelsförpackningar (Common Standards for Unique Identifiers) och möjligheten för regleringsmyndigheter att utbyta konfidentiell information sinsemellan.

När det gäller kosmetika fortsatte förhandlingarna om hur man kan öka parternas samarbete för att stärka det internationella samarbetet. Gällande riskbedömningen av beståndsdelar i kosmetika hade parternas ståndpunkter inte närmat sig varandra sedan föregående förhandlingsomgång. Diskussionen om alternativ till djurförsök fortsatte.

Diskussionen om textilier fortsatte angående märkning av fibernamn, skötselråd, brandsäkerhetstest och om samarbete för att främja också andra standarder för affärsverksamhet än reglering.

Diskussionen om fordon fortsatte gällande säkerhetsperspektivet i bestämmelserna särskilt med tanke på eventuell ekvivalens och harmonisering av reglerna. Fortsatta diskussioner behövs.

Angående medicintekniska produkter fortsätter EU:s experter övervaka programmet för samordnad granskning av medicintekniska produkter (Medical Device Single Audit Programme). Diskussionerna fortsatte också kring kompatibla databaser för spårbarhet av medicintekniska produkter (Unique Device Identification, UDI) och om ett harmoniserat standardformat för uppgiftslämning om medicintekniska produkter (Regulated Product Submission, RSP).

Gällande informations- och kommunikationsteknik fortsatte parterna informationsutbytet om aktuella initiativ gällande e-hälsa, krypteringsteknik, e-märkning och samarbete kring marknadskontroll i EU och/eller i USA.

När det gäller maskiner och anläggningar fortsatte diskussionen om hur regleringssamarbetets olika delområden ska identifieras. EU betonade åter denna sektors betydelse.

När de gäller kemisektorn gick parterna igenom pilotprojektens framsteg. Dessa gäller prioritering och analys av kemikalier samt klassificering och märkning.

Angående växtskyddsmedel diskuterade parterna gemensamma mål för att öka samarbetet och förbättra regleringens samstämmighet. Parterna granskade överensstämmande tillvägagångssätt i regleringen och diskuterade informationsutbyte och samarbete i internationella organisationer (CODEX, OECD).

III. Globala regler

Investeringsskydd

Detta var den första förhandlingsomgången med både EU:s och   USA:s förslag på förhandlingsbordet. Diskussionerna var konstruktiva. På basis av diskussionen ser det ut som att parterna har en gemensam syn på vissa målsättningar, som till exempel förhindrande av samtidiga tvister och snabbt avfärdande av ogrundad talan. I övrigt utbytte parterna synpunkter på förfaringssätten, som skiljer sig särskilt när det gäller lösande av tvister. Utbytet av synpunkter fortsätter under följande förhandlingsomgång.

Immateriella rättigheter

Diskussionen om immateriella rättigheter fortsatte under tolfte förhandlingsrundan kring vilka delområden kapitlet om immateriella rättigheter kunde innehålla. Eftersom båda parter är långt utvecklade när det gäller immateriella rättigheter anser EU fortfarande att det inte nödvändigtvis är ändamålsenligt att behandla alla frågor som rör immateriella rättigheter i avtalet utan att man kunde fokusera på några teman som parterna tycker att är centrala och utöver detta satsa på att stärka samarbetet.

USA presenterade för första gången sina egna skriftliga förslag under förhandlingsomgången i februari. De två utkasten handlar om internationella fördrag om immateriella rättigheter (EU kom med sitt eget utkast redan våren 2015) och om allmänna avtalsbestämmelser. Parterna fortsatte också diskussionerna och informationsutbytet om sina lagstiftningsprojekt och hur de framskrider, jämförde innehållet i sina handelsavtal och utbytte också information angående internationella fördrag (parternas situation gällande Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp samt fördraget om audiovisuella framföranden som ingicks i Peking). När det gäller geografisk märkning är parternas ståndpunkter fortfarande långt ifrån varandra.

Energi och råvaror

Parterna fortsatte den konstruktiva diskussionen om energi och råvaror. Fokus under denna förhandlingsomgång låg huvudsakligen på olika energifrågor som parterna utbytte information om. EU redogjorde bland annat för hur energiunionen utvecklas. Därtill presenterade parterna resultaten av sina senaste slutförda handelsförhandlingar, USA TPP-avtalet och EU sitt handelsavtal med Vietnam. USA redogjorde också för sina senaste lagstiftningsändringar. Parterna fortsatte diskussionen om huruvida det räcker med allmänna bestämmelser när det gäller energi och råvaror eller om det är motiverat att behandla dem i ett separat kapitel. De granskade möjliga beröringspunkter mellan energi- och råvarufrågorna och andra kapitel i avtalet. EU eftersträvar fortfarande ett separat kapitel om energi och råvaror, men man har inte ännu uppnått enighet.

Tullar och handelslättnader

Förhandlingarna om tullprocedurer och handelslättnader fortsatte med goda resultat på basis av ett utkast till avtalstext sammanställd av parternas förslag. Fortsatta diskussioner fördes bland annat om harmonisering av uppgifter, godkända aktörer, system med en kontaktpunkt samt internationella standarder. Under ett gemensamt möte med arbetsgruppen för varuhandel behandlades tillfällig import och återexport av varor efter reparation.

Små och medelstora företag

EU och USA fortsatte diskussionen om hur information som är av vikt för små och medelstora företag ska distribueras täckande och användarvänligt. Parterna diskuterade också vilken roll kommittén för små och medelstora företag ska ha och vikten av tät kontakt med intressentgrupper.

Hållbar utveckling

USA presenterade sitt förslag till text om normer för handel och miljö samt handel och arbetsliv. EU framhöll att man kommer att ta upp institutionella frågor, inklusive tvistlösning, först i ett senare skede, efter att man diskuterat kapitlets innehåll. EU förbereder fortfarande ett avsnitt om klimatförändringen som ska beakta klimatavtalet från Paris 2015. Följande steg är att utarbeta en gemensam konsoliderad avtalstext på basis av parternas förslag.

Allmän tvistlösning

Målet med kapitlet om allmän tvistlösning (mellan stater) är att skapa en effektiv mekanism för att lösa oenigheter som har att göra med tolkningen och tillämpningen av avtalet. Det har redan skett stora framsteg inom detta område. Under förhandlingsomgången fokuserade parterna på frågor som rör fasen efter panelrapporten (verkställandet av besluten). Under förhandlingarna gjordes framsteg gällande sammanställandet av parternas förslag, men det kvarstår fortfarande några oenigheter gällande innehållet.

Ytterligare upplysningar om förhandlingarna:
Mary-Anne Nojonen, handelsråd, utrikesministeriets avdelning för externa ekonomiska relationer, tfn 0295 351 494