EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvottelut: Neuvottelujen viidennen kierroksen anti

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvottelut: Neuvottelujen viidennen kierroksen anti

EU:n ja Yhdysvaltojen välisten TTIP-neuvottelujen viides kierros järjestettiin Washingtonissa 19. -23.5.2014. Neuvottelukierros oli kattava ja siinä käytiin läpi lähes 25 eri neuvottelualuetta. Erityisesti keskityttiin sääntelykysymyksiin. Osassa neuvotteluaiheita on jo siirrytty tekstipohjaiseen käsittelyyn, ei kuitenkaan kaikissa aiheissa. 

Kuten aiemmillakin neuvottelukierroksilla, myös tällä kertaa eri sidosryhmille annettiin neuvottelukierroksen kuluessa mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa neuvottelujen tilanteesta sekä antaa palautetta. Sidosryhmiä osallistui tilaisuuksiin yhteensä yli kolme sataa ja he edustivat muun muassa yritysmaailmaa, ammattiliittoja sekä ympäristö- ja kansalaisjärjestöjä.

Seuraava neuvottelukierros järjestetään heinäkuussa Brysselissä.

Markkinoillepääsy

Tavarakaupan tullitarjouksista ei käyty neuvotteluja viidennellä neuvottelukierroksella.

Maataloustuotteissa osapuolet jatkoivat selventäviä keskusteluita eri aiheista mukaan lukien yksittäisistä tullien ulkopuolisista esteistä.

Alkuperäsäännöt

Neuvottelukierroksella käsiteltiin yleisluonteisia alkuperämääräyksiä, kuten arvon määritykseen liittyviä kysymyksiä sekä erilaisia kumulaatiovaihtoehtoja. Keskusteluja käytiin myös alkuperän valvonnasta ja jälkitarkastuksista. Valvonnan ja jälkitarkastusten osalta EU:n ja Yhdysvaltojen järjestelmät eroavat toisistaan huomattavasti, sillä EU:ssa alkuperä todennetaan viejämaan viranomaisille esitettävän selvityspyynnön pohjalta kun taas Yhdysvalloissa alkuperän todentamista koskevat velvoitteet kohdistuvat pääosin tuojaan.

Palvelut ja investoinnit

Palveluissa jatkettiin keskusteluja EU:n ja Yhdysvaltojen taustapapereiden sekä tekstiehdotusten pohjalta. Esillä olivat muun muassa liikennekysymykset (lento-, meri-, tie- ja raideliikenne), yritystoimintaan liittyvien henkilöiden maahantulo, asiantuntijapalvelut, digitaaliset palvelut ja televiestintä, jakelupalvelut, myynti- ja mainospalvelut, audiovisuaaliset palvelut, koulutuspalvelut sekä rahoituspalvelut. Yhdysvallat toi pöytään myös ensimmäisen palveluita koskevan tarjouksensa ja osapuolet keskustelivat omista lähtökohdistaan tarjousten suhteen.

Neuvottelukierroksella ei investoinneista käyty sisältöneuvotteluja, koska julkinen kuuleminen on parhaillaan käynnissä. Keskustelua käytiin yleisellä tasolla, ja USA oli valottanut lähestymistapaansa verotuskysymyksiin sekä tiedustellut komissiolta eurooppalaisista sijoitusten tarkastelumenettelyistä.

Julkiset hankinnat

Viidennellä neuvottelukierroksella EU ja Yhdysvallat kävivät lähinnä tekstipohjaisia keskusteluja julkisista hankinnoista. Keskusteluja käytiin muun muassa siitä, mitkä Yhdysvaltain liittovaltiotason julkisia hankintoja tekevät hankintayksiköt ja toisaalta taas mitkä EU:n hankintayksiköt kuuluisivat TTIP-sopimuksen piiriin. Lisäksi on keskusteltu siitä, minkä euromäärän suuruisia hankintoja TTIP-sopimus koskisi ja miten syrjimättömyys ja kansallinen kohtelu julkisten hankintojen osalta voitaisiin osapuolten osalta saavuttaa. Tarjousten vaihtoon julkisissa hankinnoissa on osapuolilla tarkoitus päästä mahdollisimman pian.

Sääntely: sääntelyn yhdenmukaisuus, tekniset kaupanesteet, terveys- ja kasvinsuojelutoimet ja sektorit

Neuvottelukierroksen aikana osapuolet saivat aikaan edistystä sektorikohtaisissa neuvotteluissa. Sektoreista esillä olivat muun muassa kemia, lääkkeet, lääkinnälliset laitteet, kosmetiikka sekä koneet ja laitteet.

Osapuolet keskustelivat tiiviisti keinoista poistaa erilaisesta sääntelystä johtuvia tarpeettomia sääntelyesteitä. Keskusteluja käytiin muun muassa sääntely-yhteistyön lisäämisestä ja sidosryhmien konsultoinnista. Tavoitteena on päästä pian aloittamaan tekstikohtaiset neuvottelut.

Teknisten kaupanesteiden (TBT) osalta jatkettiin keskusteluja vaihdetuista tekstiehdotuksista.

Keskustelua jatkettiin terveys- ja kasvinsuojelutoimia (SPS) koskevan luvun rakenteesta. Ajatuksia vaihdettiin aiheista, joista on selkeä yhteisymmärrys sekä sovittiin aikataulusta jatkotyön osalta.

Teollis- ja tekijänoikeudet

EU ja Yhdysvallat jatkoivat teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien osa-alueiden tarkastelua. Osapuolet keskustelivat edelleen muun muassa kummankin osapuolen meneillään olevista lainsäädäntöhankkeista ja vaihtoivat näkemyksiä mahdollisista yhteistyöhön liittyvistä aiheista. Keskusteluissa on käyty läpi myös osapuolten hahmottelemia, mahdollisia myöhemmin esiin otettavia asioita. Varsinaisiin tekstineuvotteluihin ei kuitenkaan ole vielä edetty.

Energia ja raaka-aineet

Viidennellä neuvottelukierroksella jatkettiin valmistelevia ja selventäviä keskusteluja energiasta ja raaka-aineista. Edelleenkään ei ole tehty päätöksiä siitä, sisällytetäänkö sopimukseen erillinen aihetta koskeva luku. Keskusteluissa käytiin läpi niitä lähtökohtia, joiden vuoksi EU katsoo sopimuksessa tarpeelliseksi kattavan energiaa ja raaka-aineita koskevien teemojen käsittelyn, ja tarkasteltiin myös osapuolten jo nykyisin laajaa energia-alan yhteistyötä.

Tullimenettelyt ja kaupan helpottaminen

Osapuolet jatkoivat neuvotteluja tulliyhteistyöstä ja kaupan helpottamismenettelyistä. Keskustelut etenivät hyvin muun muassa tavaroiden luovutuksesta, informaatioteknologian käytöstä, tarpeellisesta dokumentaatiosta ja tietosisällöstä sekä tullivälittäjistä. Näkemyksiä vaihdettiin myös pidemmälle menevän yhdenmukaistamisen mahdollisuuksista muun muassa tietojen lähentämisessä ja yhdenmukaistamisessa.

Kestävä kehitys

Neuvottelut kauppaa ja työelämän sääntöjä koskevan luvun kattavuudesta ja sisällöstä jatkuivat. Molemmat osapuolet vahvistivat yhteisen sitoumuksensa työelämän oikeuksien edistämiseen TTIP-sopimuksen kautta. Eräs neuvotteluissa esillä ollut keskeinen kysymys oli määräykset, joilla sitouduttaisiin olemaan alentamatta olemassa olevien työelämän normien tasoa kaupan tai investointien edistämiseksi. Osapuolet olivat yksimielisiä siitä, että sopimus tarjoaisi merkittäviä mahdollisuuksia yhteistyön edistämiseen niin kahdenvälisesti kuin laajemminkin maailmalla. Keskustelua yritysten yhteiskuntavastuusta koskevista osista tullaan myös jatkamaan. 

Pienet ja keskisuuret yritykset

EU ja Yhdysvallat jatkoivat keskustelua pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevasta sopimusluvusta, tällä kertaa EU:n tekstiehdotuksen pohjalta. Käsiteltävinä aiheina olivat yhteistyö ja tiedon jakaminen. Tavoitteena on parantaa pk-yritysten tiedon saantia ja sitä kautta myös yritysten toimintaedellytyksiä.

Riitojenratkaisu

Neuvotteluja sopimuksen yleisen riitojenratkaisuluvun sisällöstä jatkettiin osapuolten ehdotuksista koostetun tekstin pohjalta. Neuvotteluissa haarukoitiin kummallekin osapuolelle hyväksyttävissä olevia elementtejä ja tehtiin ehdotuksia kompromissimuotoiluiksi. Neuvottelukierroksella ei käsitelty sellaisia riitojenratkaisuluvun kysymyksiä, joissa osapuolilla on sisällöllisiä ja käsitteellisiä näkemyseroja (esim. täytäntöönpanovaihe).

Vaikutusarviointi

Euroopan parlamentti on teettänyt tutkimuksen komission TTIP-sopimusta koskevasta vaikutusarvioinnista:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/528798/IPOL-JOIN_ET(2014)528798_EN.pdf

Lisätietoja neuvotteluista antaa kaupallinen neuvos Mary-Anne Nojonen (etunimi.sukunimi@formin.fi).

Lue lisää:

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=48660&contentlan=1&culture=fi-FI

Huom!

Euroopan komissio on julkaissut pk-yrityksille suunnatun kyselyn kerätäkseen tietoa nykyisistä eurooppalaisten yritysten kohtaamista kaupanesteistä Yhdysvalloissa. Kysely on saatavissa ainoastaan englanniksi ja löytyy verkosta sivuilta:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TTIPSME&lang=en