Tvist om lantbruksstödet kan fördröja utvidgningen

Utrikesministrarna inom Europeiska Unionen nådde inte överenskommelse om det direkta lantbruksstödet som skall betalas till ansökarländerna. Frågan behandlades i EUs råd för allmänna ärenden 10.6. i Luxemburg.

Enligt ett förslag skall de nya ansökarländerna från och med det första anslutningsåret erhålla 25 % av det direkta stödet, som sedan skall öka tills det år 2003 betalas fullt ut. Förslaget har dock inte fått enhällig uppbackning. I synnerrhet Nederländerna och Tyskland, men även Storbritannien och Sverige motsätter sig direkta stöd. Ordförandelandet Spanien har föreslagit att frågan brådskande tas upp på ambassadörsnivå (sk. Coreper-nivå), så man kan återkomma till saken på rådets nästa möte 17.6. Spaniens deadline för frågan är toppmötet i Bryssel i oktober.

"Det existerar inte en gemensam ståndpunkt för EU innan vi nått överenskommelse
om hela paketet", sade Finlands representant på rådets möte, utrikeshandelsminister Jari Vilén för FNB.

Enligt kommissarie Gunther Verheugen bör man ge ansökarländerna en klar signal att tvisten om lantbruksstödet inte får äventyra utvidgningen. T.ex. Rumänien och Bulgarien som troligen stanner utanför den första utvidgningsvågen har fått löfte om effektiverat anslutningsstöd. Ändå vill Tyskland vänta på resultatet från sitt förbundsdagsval i september innan man besluter om sin position. Minister Vilén konstaterade att Tyskland nu för första gången låtit förstå att det kanske inte kan komma med en slutlig ståndpunkt ens till toppmötet i Bryssel. Avsikten är ju att man i december i Köpenhamn skall kunna fastslå anslutningsåret för de nya medlemmarna, dvs 2004.
- Uppgifterna inger oro. Vi kan tekniskt hamna i en situation där det kan bli tufft att hålla tidtabellen, sade Vilén. Han ansåg det vara beklagligt att valen i de olika medlemsländerna återspeglar sig på beslutsfattningen inom EU.

Däremot kunde utrikesministrarna komma överens om eventuella motåtgärder mot de ståltullar som USA infört. Tullarna uppgår till maximum 30 procent och skall skydda Förenta staterans egen stålindustri.
- Motåtgärderna kan vidtas i början av augusti eller i oktober. EU vill i varje fall vänta på att USA sträcker ut en hand. Amerikanerna har nämligen lovat lindrigare tullavgifter för de europeiska stålbolagen. Kommissionen tar upp frågan på nytt i juli då den slår fast om de av amerikanerna erbjudna lättnaderna är tillräckligt nog, konstaterade minsiter Vilén.

Rådet för allmänna ärenden uppmanade dessutom Indien och Pakistan att göra allt för att finna en fredlig lösning på sina tvistemål.
EU