Finland tar över stafettpinnen in Arktiska rådet under perioden 2000-2002

Statsrådets pressmeddelande 6.10.2000


Under perioden 2000-2002 kommer det tvååriga ordförandeskapet i Arktiska rådet att innehas av Finland. Finland tar över stafettpinnen av USA vid ett ministermöte som den 12-13 oktober 2000 anordnas i Barrow i nordligaste Alaska. Arktiska rådet inrättades 1996 och har åtta medlemsstater: de nordiska länderna, Kanada, USA och Ryssland. Urbefolkningarna deltar dessutom permanent i rådets verksamhet. I rådet finns också många observatörer: stater, internationella organisationer och medborgarorganisationer.

Arktiska rådet är ett samarbetsforum på hög nivå. Rådets primära uppgift är att tackla de miljöutmaningar som den arktiska regionen är föremål för och att ta ställning i frågor som gäller en hållbar utveckling. Målet är att värna om miljön i den arktiska regionen och att främja det ekonomiska, sociala och kulturella välståndet för befolkningen i regionen. Till Arktiska rådets centrala uppgifter hör också att sprida information, uppmuntra till utbildning och väcka intresse för frågor med arktisk anknytning.

Finland har med tanke på sin ordförandeperiod tillsatt en nationell stödgrupp bestående av representanter för olika förvaltningsgrenar, Lapplands län inklusive företrädare för samerna, näringslivet, forskningssektorn och medborgarorganisationerna. Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet präglas av stora förväntningar. Finland försöker motsvara dessa förväntningar genom att utföra sitt uppdrag i nära samarbete med rådets medlemsländer och företrädarna för urbefolkningarna.

Finland strävar efter att under sin tvååriga period som ordförandeland i Arktiska rådet lyfta rådets profil på den internationella arenan och att samtidigt öka Europeiska unionens engagemang i det arktiska samarbetet. Vidare skall Finland inleda en utvärdering av Arktiska rådets verksamhet och strukturer. Målet är att effektivera det arktiska miljöskyddet och att precisera de verksamhetsformer som bygger på principerna om en hållbar utveckling.

Vidare är det angeläget att fästa vikt vid urbefolkningarna och att stärka samarbetet med de arktiska regionerna. Finland kommer under sin ordförandeperiod att försöka främja den arktiska forskningen och att utveckla det arktiska universitetet. Finland har också för avsikt att initiera nya projekt för främjande av den ekonomiska och sociala utvecklingen.

Justitieminister Johannes Koskinen är ordförande i den finländska delegationen vid ministermötet i Barrow. Vice ordförande är statssekreterare Jukka Valtasaari från utrikesministeriet.


Ytterligare upplysningar: utrikesministeriets enhet för den nordliga dimensionen, tfn (09) 1341 6187.