"Välkomna till EU-familjen!"

"Den utvidgning som nu genomförs är historisk på ett alldeles särskilt sätt. Trots att järnridån som delade Europa föll redan för ett och ett halvt decennium sedan kan man först nu anse att det kalla kriget slutgiltigt har gått till historien", konstaterade republikens president Tarja Halonen i sitt tal vid den festkonsert med anledning av Europeiska unionens utvidgning som anordnades på tisdagen i Finlandiahuset. För konsertarrangemangen ansvarade Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor i Finland, de nya EU-ländernas ambassader samt utrikesministeriet.

Géza Szilvay, som fungerade som kapellmästare tillsammans med sin bror Csaba Szilvay, ansåg att anordnandet av konserten var en mycket fin gest från Finlands sida. Han ansåg det vara fint att representanterna för de nya medlemsstaterna denna gång bestod av unga artister i stället för av politiker. Evenemanget ger en vacker bild av Finland i de nya medlemsstaterna, ansåg han. Vid konserten framförde orkestern verk för stråkorkester av Sibelius, Mozart, Vaughan Williams och Britten.

President Halonen uppmanade även åhörarna att komma ihåg eventuella kommande medlemsstater. Bulgarien och Rumänien, vilkas medlemskapsförhandlingar ännu fortgår, förväntas bli medlemmar den 1 januari 2007, avsikten är att man i december skall besluta om inledandet av Turkiets medlemskapsförhandlingar på basis av kommissionens utlåtande och rekommendationer och även länderna i västra Balkan har sina medlemskapsperspektiv. ”Integreringen av de nya medlemsstaterna i EU främjar den politiska stabiliteten i Europa även i Balkanområdet och öppnar nya möjligheter till samarbete med gränsländer", konstaterade Halonen.

Presidenten var förhoppningsfull om att man kommer att komma överens om EU:s nya grundlagsfördrag senast i juni i år. ”Tidsperspektivet är inte långt, men tillräckligt”, tror Halonen. Ett lyckat resultat förutsätter att alla medlemsstater visar flexibilitet och ordförandelandet Irland behöver alla medlemsstaters stöd för detta.

"I och med grundlagsfördraget utvecklas EU:s säkerhets- och försvarspolitik mot en större solidaritet mellan medlemsstaterna", konstaterade Halonen. "Unionens möjligheter att vidta åtgärder sträcker sig från förebyggande av konflikter på diplomatisk väg och genom civil krishantering till militär krishantering och återuppbyggnad av samhällen på ett sätt som är enastående."

I samband med konserten invigdes även en fotoutställning som presenterar de nya medlemsstaterna, ”Europeiska unionen – förenad i mångfalden”, som har utarbetats i samarbete mellan utrikesministeriets Europainformation, Europeiska kommissionens representation i Finland och de nya medlemsstaternas ambassader. Utställningen flyttar härnäst till riksdagens bibliotek och därifrån till Sanoma-huset. Efter det kan utställningen ses i samband med Europainformationens evenemang på olika håll i Finland.

EU
EU-jäsenyys
musiikki