Finlands relationer och utvecklingssamarbete med Ukraina

Finlands utvecklingssamarbete med Ukraina förbättrar utbildningens kvalitet, ökar energisäkerheten och klimatresiliensen och stärker rättsstaten. Efter Rysslands militära attack i februari 2022 har Finlands stöd både ökats och anpassats så att det svarar mot den akuta krisen och stärker samhället mitt i kriget.

Finland har understött reformen av Ukrainas undervisningssektor. Genom stödet har man till exempel förbättrat läromedlen och inlärningsmiljöerna. Foto: DPA Lehtikuva

Finland fördömer kraftfullt Rysslands olagliga invasion av Ukraina. Finland står bakom Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet. Finland reagerar på Rysslands agerande och stöder Ukraina som en del av Europeiska unionen.

Ukraina har inlett omfattande reformer som landet förbundit sig till i samband med landets närmande till EU. Medborgarna har dragit konkret nytta av reformerna som har förbättrat landets förmåga att hantera olika inre och yttre hot. Ukrainas engagemang för reformerna är väsentligt. Trots Rysslands invasion har statsförvaltningen och myndigheterna i Ukraina kunnat fortsätta arbetet. 

Målen för Finlands övergripande verksamhet i Ukraina beskrivs i landstrategin och i landprogrammet som är inriktat på utvecklingssamarbete. Målen i landstrategin är att återställa Ukrainas territoriella integritet och suveränitet, att respektera den internationella rätten, att få slut på konflikten i östra Ukraina, att stärka de bilaterala relationerna mellan Finland och Ukraina, att utvidga samarbetet mellan länderna, att förbättra samhällets resiliens och medborgarnas levnadsförhållanden samt att stärka relationerna mellan Europeiska unionen och Ukraina.

Finland stöder Ukraina på bred front såväl genom utvecklingssamarbete, civil krishantering, humanitär minröjning och humanitärt bistånd som genom Europarådet, civilsamhällesorganisationer och Nato-fonder. 

Finlands planerade stöd under programperioden 2021–2024 uppgår till sammanlagt 29 miljoner euro. 

Efter Rysslands angrepp har sammanlagt 92 miljoner euro riktats till Ukrainas utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Tilläggsstödet har redan riktats till Ukrainas resiliensfond som samordnas av Storbritannien, till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE:s projektverksamhet, Europarådets stödprogram för Ukraina och i Världsbankens gemensamma fonder inom den offentliga förvaltningen sammanlagt 26,8 miljoner euro. Finland har gett sammanlagt 24,2 miljoner euro i humanitärt bistånd till Ukraina och Moldavien, materialhjälp via EU:s civilskyddsmekanism och försvarsmateriel direkt samt genom att delta i Europeiska fredsfaciliteten. Dessutom levererar Finland på begäran av Ukraina tillfälliga familjebostäder till 200 ukrainare som förlorat sina hem i krig.

Före tillägsstödet har Finlands totala stöd till Ukraina 2014–2021 varit över 70 miljoner euro. Utvecklingssamarbete är en av de viktigaste stödformerna.

Finlands landstrategi i Ukraina 2021–2024 (på engelska, PDF, 258 KB)

Målen för Finlands utvecklingssamarbete med Ukraina 2021–2024

Finlands bilaterala samarbete med Ukraina 2021–2024 fokuserar på att förbättra utbildningens kvalitet, stärka rättsstatsprincipen, främja energisäkerheten och förbättra klimatresiliensen i landet. Finlands stöd till Ukraina under landprogramperioden 2021–2024 är 29 miljoner euro.

Landprogrammet för Finlands utvecklingssamarbete med Ukraina (på engelska, PDF, 648 KB)

Åren 2021–2024 fokuserar Finlands stöd på undervisningsreformen, ökad energieffektivitet och användning av förnybara energiformer samt utveckling av rättsstaten.

Finlands utvecklingssamarbete för att förbättra utbildningens kvalitet och stärka rättsstatsprincipen

Finlands utvecklingssamarbete förbättrar skolornas undervisningspraxis och undervisningsmiljöerna, gör yrkesutbildningen mer lockande samt effektiviserar genomförandet av de europeiska principerna för rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Mål: De reformer som syftar till att förbättra utbildningens kvalitet och stärka rättsstatsprincipen är framgångsrika

 • Undervisningspraxis och undervisningsmiljöerna inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet förbättras
 • Yrkesutbildningen är ett mer lockande alternativ än tidigare för både män och kvinnor
 • Genomförandet av de europeiska principerna för rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna effektiviseras

Pågående program och projekt

 • Projekt som bidrar till reformen av Ukrainas undervisningssektor 2018–2023. Projektets budget är 8 miljoner euro. Av det är Finlands andel 6 miljoner euro och EU:s andel 2 miljoner euro.
 • Främjande av projektet för en reform av yrkesutbildningen i Ukraina. Finlands andel av samprojektet är 3,5 miljoner euro 2020–2023.
 • Finansiering av OSSE:s projekt i Ukraina. År 2022 bistår Finland med 700 000 euro.
 • Stöd till Europarådets åtgärdsprogram för Ukraina. Finlands stöd är 3 miljoner euro 2021–2022.
 • Stöd till partnerskapsfonden som förbättrar Ukrainas resiliens. Finland bistår med 4,3 miljoner euro.
 • Stöd till Världsbankens gemensamma fonder för löner till anställda inom den offentliga förvaltningen och skolorna i Ukraina samt stöd till den offentliga sektorns kapacitet att upprätthålla den offentliga sektorn och basservicen. Finlands stöd till samfonder uppgår till sammanlagt 21 miljoner euro 2022.

Finlands utvecklingssamarbete för att förbättra energisäkerheten och klimatresiliensen

Finlands utvecklingssamarbete stöder moderna klimatvänliga energilösningar och förbättrar vädertjänsterna och systemen för tidig varning i anslutning till katastrofrisker.

Mål: Energisäkerheten ökar och klimatresiliensen förbättras

 • Energieffektiva och moderna typer av teknik och lösningar som bygger på förnybar energi börjar tillämpas allt mer
 • Meteorologiska tjänster och mekanismer för att minska katastrofrisker förbättras

Pågående program och projekt

 • Stöd för att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybara energiformer i Ukraina genom den fond som inrättats vid Nordiska miljöfinansieringsbolaget Nefco. Finlands andel är 6 miljoner euro 2018–2022.
 • Stöd till den regionala fonden för partnerskap för energieffektivitet och miljö i Ukraina vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Finland bistår med 200 000 euro 20212022.
 • Stöd till meteorologiskt samarbete mellan Meteorologiska institutet och Ukrainas hydrometeorologiska center. Finlands stöd är 2 miljoner euro 20222025.

Finlands samarbetspartner i Ukraina

Finlands partner i Ukraina är Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE, Europarådet och internationella utvecklingsfinansieringsinstitut. Samarbete bedrivs också med FN-organen. Finland verkar som en del av Europeiska unionen och bidrar till att genomföra avtalen mellan EU och Ukraina och samarbetet i anslutning till det.

Finland deltar i OSSE:s och EU:s civila krishanteringsinsatser i Ukraina. OSSE:s observatörsuppdrag övervakade bland annat eldupphöret i östra Ukraina 20142022.  EU:s rådgivande insats EUAM stöder Ukraina i reformen av sektorn för civil säkerhet.  Finland finansierar humanitär minröjning i Ukraina och beviljar humanitärt bistånd efter behov. Civilt materialbistånd till Ukraina har skickades genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism.

Finland bidrar till Europarådets handlingsplan, i vilken Ukraina uppmuntras öka domstolarnas oberoende, främja genomförandet av de europeiska principerna för mänskliga rättigheter, utöva god förvaltning och skydda minoriteters och internflyktingars rättigheter.

I FN är Finland ett starkt stöd för Ukraina och deltar aktivt i verksamhet som gäller Ukraina och Krim. Finland arbetar intensivt inom FN både som en del av EU och tillsammans med de övriga nordiska länderna och de baltiska länderna.

Finländska civilsamhällesorganisationer har stött Ukrainas samhälleliga utveckling i samarbete med det lokala civilsamhällets aktörer.  Stödet har fokuserat bland annat på fredsmedling och på att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning.

Handelssamarbete

Finland strävar efter att effektivisera det kommersiella och ekonomiska samarbetet mellan länderna bland annat med hjälp av en bilateral ekonomisk kommission och via Team Finland.

Frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina har ökat handeln mellan EU och Ukraina avsevärt, men inverkan på handeln mellan Finland och Ukraina har varit begränsad. Det finns fortfarande bara ett litet antal finländska företag som är stadigvarande verksamma i Ukraina på grund av det osäkra företagsklimatet.

Ukraina utgör dock en betydande marknad med 40 miljoner invånare, och i landet finns efterfrågan på finländsk kompetens. Återuppbyggnaden av Ukraina på lång sikt kommer att innebära betydande möjligheter också för finländska företag. I synnerhet byggande, energi och grön övergång, telekommunikation och digitalisering, vatten- och avfallshantering, utbildnings- och inlärningsmiljöer samt jordbruksmaskiner och - tekniker är lovande branscher.

Team Finlands nätverk i Ukraina(Länk till en annan webbplats.)