Finlands utvecklingssamarbete i Ukraina

Finland stöder pågående reformer i Ukraina genom utvecklingssamarbete. Samarbetet fokuserar på utbildning och energieffektivitet.

Finlands utvecklingssamarbete med Ukraina grundar sig på statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse som fastställdes 2016. I redogörelsen lyftes Ukraina fram som ett av målländerna för Finlands utvecklingssamarbete med anledning av konflikten som bröt ut 2014. OECD:s biståndskommitté (Development Assistance Committee, DAC) klassificerar Ukraina som ett lägre medelinkomstland.

Ukrainas nationella mål för utveckling styrs av landets egna utvecklingsplaner samt av associerings- och frihandelsavtalen mellan EU och Ukraina. Avtalen trädde i kraft 2017 och definierar samarbetet mellan EU och Ukraina.

Strategi för Finlands utvecklingssamarbete med Ukraina

Strategy for Development Cooperation: Ukraine 2018-2022 (PDF, 1 MB,33 sidor)(Öppnar nytt fönster)

Finland har ökat sitt bistånd till Ukraina sedan 2014 på grund av landets svåra politiska, ekonomiska och humanitära läge. Finlands stöd till Ukraina har uppgått till sammanlagt 56 miljoner euro under 2014–2020. Stödet har riktats till olika projekt, finansiering av internationella organisationers verksamhet, humanitärt bistånd och utsända experter. Finland stöder också Ukraina genom EU, Internationella valutafonden IMF och Världsbanken.

Finland finansierar landets skolreform och en fond för energieffektivitet med sex miljoner euro var under åren 2018–2021. Därtill beviljade Finland medel för fortsatt finansiering av Europarådets stödprogram för Ukraina 2019 under sitt ordförandeskap i rådet.

Skolreformen

Finland inledde ett projekt till stöd för Ukrainas skolreform 2014. Projektet genomförs i samarbete med Finnish Consulting Group (FCG) och Helsingfors universitet. Inom projektet ska lärarnas utbildning, läromedlen och lärmiljöerna utvecklas. Ukraina försöker förbättra elevernas förmåga att tillämpa kunskap med stöd av den finländska modellen. Du kan läsa mer om skolreformen på bloggen KehityksentekijätLänk till en annan webbplats. (på finska).

Skolelev i Antonivka, Herson. Foto: NEFCO/Patrik Rastenberger.

Energieffektivitet

År 2017 grundade Finland en fond för att förbättra energieffektiviteten i Ukraina tillsammans med Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Fondens projekt syftar till att främja förnybar energi och återvinning av avfall, utveckla logistiken för bioenergi och utnyttja ren produktion och smart energi. Projektet grundar sig på ett samarbetsavtal mellan Finland och Ukraina som undertecknades 2017. Läs mer om NEFCO:s energieffektivitetsprojekt.Länk till en annan webbplats.

Civil krishantering

Utrikesministeriets anslag för civil krishantering finansierar utsända finländska experters arbete för att stärka säkerhetsläget och främja utvecklingen i Ukraina. Finländska experter deltar i OSSE:s observatörsuppdrag (Special Monitoring Mission), i EU:s rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EU Advisory Mission, EUAM) och i EU:s gränsövervakningsuppdrag för Moldavien och Ukraina (EU Border Assistance Mission, EUBAM). Finländska experter arbetar också vid Europarådets fältkontor i Kiev.

Humanitärt bistånd och minröjning

Finland understöder humanitärt minröjningsarbete i östra Ukraina med sammanlagt 1,5 miljoner euro genom organisationen HALO Trust 2017–2020. Under 2014–2017 kanaliserade också Finland humanitärt bistånd till Ukraina genom FN:s flyktingorgan (UNHCR), Finlands Röda kors, Internationella Rödakorskommittén (ICRC) och Världshälsoorganisationen (WHO). Vidare har Finland understött Ukraina genom att delta i NATO:s partnerskapsprogram.

Kommersiellt samarbete

Frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina har haft flera positiva utvecklingseffekter. EU har blivit Ukrainas viktigaste exportmarknad. Handeln mellan Finland och Ukraina växer också. För närvarande är kring 80 finländska företag verksamma på den ukrainska marknaden.

Civilsamhällesorganisationernas samarbete

2018 beviljade utrikesministeriet understöd till två finländska organisationer för deras samarbetsprojekt i Ukraina: Crisis Management Initiative (CMI) som främjar fredsförmedling, och stiftelsen Abilis som förbättrar ställningen för personer med funktionsnedsättning.

Finlands ambassad i Kiev har beviljat civilsamhällesorganisationer i Ukraina mindre finansiella bidrag från anslaget för lokalt samarbete. 2018 beviljades sammanlagt 100 000 euro till tre olika projekt som arbetar för kvinnors rättigheter och god förvaltning på olika håll i Ukraina.

Risker

Finlands ambassad i Kiev har beredskap att bevaka eventuella risker i anslutning till genomförandet av utvecklingsprojekten. De reformprocesser som Finland stöder i Ukraina är både krävande och komplicerade, och genomförandet av dem kan medföra flera risker. Regional instabilitet och pågående konflikter och korruption i Ukraina utgör stora utmaningar. Vi bemödar oss om att minska riskerna som är förenade med genomförandet av projekten genom att samarbeta med ukrainska myndigheter och med de experter som genomför projekten.