Finlands relationer och utvecklingssamarbete med Ukraina

Finlands utvecklingssamarbete med Ukraina förbättrar utbildningens kvalitet, ökar energisäkerheten och klimatresiliensen och stärker rättsstaten.

Finland har understött reformen av Ukrainas undervisningssektor. Genom stödet har man till exempel förbättrat läromedlen och inlärningsmiljöerna. Foto: DPA Lehtikuva

Krisen i Ukraina 2014 och händelserna därefter har försämrat säkerheten i Europa och grunden för det internationella samarbetet. Nästan 14 000 människor har dött och över 30 000 skadats i konflikten i östra Ukraina. Landet har cirka 1,5 miljoner internflyktingar och över 3 miljoner människor behöver humanitärt bistånd och skydd. Sammanlagt bor det nästan 5 miljoner människor i konfliktområdet.

Trots konflikten har Ukraina lyckats genomföra omfattande samhälleliga reformer och stärka demokratin i landet. Medborgarna har dragit konkret nytta av reformerna, som har förbättrat landets förmåga att hantera olika inre och yttre hot.

Reformarbetet pågår dock fortfarande. I landet finns korruption, ett instabilt företagsklimat och brister i rättsstaten. För att reformerna ska lyckas är det väsentligt att Ukraina förbinder sig att genomföra dem.

Finland verkar som en del av Europeiska unionen och genomför målen för associeringsavtalet och frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina, viseringsfriheten och den europeiska grannskapspolitiken. Finland stöder Ukrainas territoriella integritet och självbestämmanderätt och fördömer Rysslands olagliga annektering av Krim. Tillsammans med det övriga internationella samfundet stöder Finland Ukraina i att återfå kontrollen över Krim, i strävandena att lösa konflikten i östra Ukraina och i genomförandet av samhälleliga reformer i landet.

Målen för Finlands övergripande verksamhet i Ukraina beskrivs i landstrategin och i landprogrammet, som är inriktat på utvecklingssamarbete. Målen i landstrategin är att återställa Ukrainas territoriella integritet och suveränitet, att respektera den internationella rätten, att få slut på konflikten i östra Ukraina, att stärka de bilaterala relationerna mellan Finland och Ukraina, att utvidga samarbetet mellan länderna, att förbättra samhällets resiliens och medborgarnas levnadsförhållanden samt att stärka relationerna mellan Europeiska unionen och Ukraina.

Finland stöder Ukraina på bred front såväl genom utvecklingssamarbete, civil krishantering, humanitär minröjning och humanitärt bistånd som genom Europarådet, civilsamhällesorganisationer och Nato-fonder. Finland har understött Ukraina med totalt över 56 miljoner euro sedan 2014. Utvecklingssamarbetet är en av de viktigaste stödformerna.

Finlands landstrategi för Ukraina 2021–2024 (på engelska, PDF)

Målsättningarna för Finlands utvecklingssamarbete med Ukraina 2021–2024

Finlands bilaterala samarbete med Ukraina 2021–2024 fokuserar på att förbättra utbildningens kvalitet, stärka rättsstatsprincipen, främja energisäkerheten och förbättra klimatresiliensen i landet. Finland stöder Ukraina med 29 miljoner euro 2021–2024.

Landprogrammet för Finlands utvecklingssamarbete med Ukraina (på engelska, PDF)

Finlands stöd 2018–2021 har fokuserat på att reformera utbildningen, öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energiformer samt utveckla rättsstaten.

Finlands utvecklingssamarbete för att förbättra utbildningens kvalitet och stärka rättsstatsprincipen

Finlands utvecklingssamarbete förbättrar skolornas undervisningspraxis och undervisningsmiljöerna, gör yrkesutbildningen mer lockande samt effektiviserar genomförandet av de europeiska principerna för rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Mål: De reformer som syftar till att förbättra utbildningens kvalitet och stärka rättsstatsprincipen är framgångsrika

  • Undervisningspraxis och undervisningsmiljöerna inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet förbättras
  • Yrkesutbildningen är ett mer lockande alternativ än tidigare för både män och kvinnor
  • Genomförandet av de europeiska principerna för rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna effektiviseras

Pågående projekt och program

  • Ett projekt som stöder reformen av Ukrainas utbildningssektor 2018–2022. Projektets budget är 8 miljoner euro, varav Finlands finansieringsandel är 6 miljoner euro och EU:s 2 miljoner euro.
  • Främjande av projektet för reformering av yrkesutbildningen i Ukraina. Finlands andel av samprojektet är 2 miljoner euro 2020–2021.
  • Finansiering av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter ODIHR:s program för Ukraina. Finland stöder programmet med 0,2 miljoner euro 2021.
  • Europarådets handlingsplan för Ukraina 2018–2022. Finland stöder programmet med en miljon euro.

Finlands utvecklingssamarbete för att förbättra energisäkerheten och klimatresiliensen

Finlands utvecklingssamarbete stöder moderna klimatvänliga energilösningar och förbättrar vädertjänsterna och systemen för tidig varning i anslutning till katastrofrisker.

Mål: Energisäkerheten ökar och klimatresiliensen förbättras

  • Energieffektiva och moderna tekniker och lösningar som bygger på förnybar energi tas i bruk i allt större utsträckning
  • Meteorologiska tjänster och mekanismer för att minska katastrofrisker förbättras

Pågående projekt och program

  • Stöd för att förbättra Ukrainas energieffektivitet och öka användningen av förnybara energiformer genom en fond som inrättats i Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Finlands stöd är 6 miljoner euro 2018–2022.

Finlands samarbetspartner i Ukraina

Finlands partner i Ukraina är Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE, Europarådet och internationella utvecklingsfinansieringsinstitut. Samarbete bedrivs också med FN-organen. Finland verkar som en del av Europeiska unionen och främjar genomförandet av avtalen mellan EU och Ukraina och samarbetet i anslutning till det.

Finland deltar i OSSE:s och EU:s civila krishanteringsinsatser i Ukraina. OSSE:s observatörsuppdrag övervakar bland annat eldupphöret i östra Ukraina. EU:s rådgivande insats EUAM stöder Ukraina bland annat i reformen av rättssystemet. Finland finansierar humanitär minröjning i Ukraina och beviljar humanitärt bistånd efter behov.

Finland stöder Europarådets handlingsplan, i vilken Ukraina uppmuntras att öka domstolarnas oberoende, främja genomförandet av de europeiska principerna för mänskliga rättigheter, utöva god förvaltning och skydda minoriteters och internflyktingars rättigheter.

I FN är Finland ett starkt stöd för Ukraina och deltar aktivt i verksamhet som gäller Ukraina och Krim. Finland arbetar intensivt inom FN både som en del av EU och tillsammans med de övriga nordiska länderna och de baltiska länderna.

Finländska civilsamhällesorganisationer har stött Ukrainas samhälleliga utveckling i samarbete med det lokala civilsamhällets aktörer. Stödet har fokuserat bland annat på fredsmedling och på att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning.

Handelssamarbete

Finland strävar efter att effektivisera det kommersiella och ekonomiska samarbetet mellan länderna bland annat med hjälp av en bilateral ekonomisk kommission och via Team Finland.

Frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina har ökat handeln mellan EU och Ukraina avsevärt, men effekten syns ännu inte i tillräcklig grad i handeln mellan Finland och Ukraina. Det finns fortfarande bara ett litet antal finländska företag som är stadigvarande verksamma i Ukraina på grund av det osäkra företagsklimatet.

Ukraina utgör dock en betydande marknad med 40 miljoner invånare, och i landet finns efterfrågan på finländsk kompetens. Flera finländska företag har under de senaste åren sökt affärsmöjligheter i Ukraina. Särskilt jord- och skogsbruket, informationstekniken, energieffektiviteten och avfallshanteringen utgör lovande branscher.

Team Finlands nätverk I Ukraina(Länk till en annan webbplats.)