Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete

02.04.2019

Utvecklingspolitiken är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utvecklingssamarbetet är ett sätt att genomföra den. Med hjälp av utvecklingssamarbetet får miljoner människor en möjlighet till ett bättre liv.


Finland ökar sitt humanitära bistånd när coronapandemin breder ut sig

Finland ökar sitt humanitära bistånd när coronapandemin breder ut sig

Med hjälp av Finlands bidrag kan humanitära biståndsorganisationer effektivt svara mot det växande och akuta hjälpbehovet. Om coronaviruset ska stoppas krävs stöd och åtgärder i rätt tid även i flyktingläger och krisområden.

Coronapandemin har ökat det globala behovet av humanitärt bistånd. Krisen försvårar tillgången till livsmedel och läkemedel samt skolgång och arbetsmöjligheter även i krisområden. Enligt FN:s bedömning behöver ca 168 miljoner människor nödhjälp i år.

”Coronakrisen visar hur beroende världens stater är av varandra. Den här krisen kan vi inte lösa utan internationellt samarbete. Virusets negativa följder minskas genom god beredskap och snabba åtgärder, och dessa behövs också där förhållandena redan färdigt är svåra på grund av konflikter, fattigdom eller naturkatastrofer”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.   

I början av april är det totala beloppet som Finland beviljat för humanitärt bistånd 72,5 miljoner euro. Finland deltar i arbetet för att stoppa coronaviruspandemin bland annat genom att stödja FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s verksamhet i Östafrika och Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationens insats i Libanon. Av Finlands stödpaket är ca hälften allmänt verksamhetsstöd till centrala FN-organisationer och Internationella Rödakorskommittén. Med hjälp av det allmänna verksamhetsstödet kan biståndsorganisationerna reagera snabbt och effektivt när situationen förändras och nya kriser uppstår. Även sju finländska organisationer har beviljats finansiering för sina projekt.

Fokus i fördelning av bistånd till länder och regioner ligger på Afrika, som får 19,4 miljoner euro, medan 14,4 miljoner euro riktas till Mellanöstern. Därtill beviljar Finland stöd till Afghanistan, Bangladesh, Myanmar och Ukraina. Krisen i Syrien är den enskilda kris som ger upphov till det största bidraget, 11 miljoner euro.

Finland hör till de stater som konsekvent stöder humanitärt biståndsarbete i olika delar av världen. Det humanitära biståndet räddar människoliv, skapar stabilitet och hjälper människor på vägen mot ett normalt liv. Förra året nåddes över 61 miljoner människor av humanitärt bistånd. Till exempel erbjöd FN:s flyktingkommissariat UNHCR, som Finland stöder, tillfälligt tak över huvudet åt 3,4 miljoner flyktingar och FN:s livsmedelsprogram WFP delade ut mat åt 13,4 miljoner människor i Syrien och Jemen. Under det senaste året har Finland också arbetat för att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning i det humanitära biståndsarbetet.    

Återstoden av anslagen för humanitärt bistånd fördelas senare i år.

Ytterligare information: Claus Lindroos, enhetschef, utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 40 132 1416.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.