Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete

02.04.2019

Utvecklingspolitiken är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utvecklingssamarbetet är ett sätt att genomföra den. Med hjälp av utvecklingssamarbetet får miljoner människor en möjlighet till ett bättre liv.


Finlands betalningar till utvecklingssamarbete på EU:s medelnivå 2019

Finlands betalningar till utvecklingssamarbete på EU:s medelnivå 2019

Finland satsade 1006 miljoner euro på utvecklingssamarbete 2019. Finland var EU:s nionde största betalare i förhållande till bruttonationalinkomsten och ligger därmed nära EU:s genomsnittsnivå. Av medlemmarna i OECD:s biståndskommitté DAC har Finlands utgifter för utvecklingssamarbete vuxit mest i förhållande till 2018, 18,2 procent i reala termer.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD offentliggjorde i dag preliminära uppgifter om utvecklingssamarbetet 2019. Finlands betalningar motsvarar 0,42 procent av bruttonationalinkomsten. 2018 var andelen av BNI 0,35 procent.

Det finns två huvudsakliga orsaker till att beloppet och andelen av BNI ökade. För det första ökade de utvecklingspolitiska investeringarna med 105 miljoner euro jämfört med föregående år. Investeringarna har bland annat kanaliserats genom Finnfund. För det andra ökade de utgifter för mottagande av flyktingar och asylsökande som räknas till utvecklingssamarbete med ca 32 miljoner euro (till 80 miljoner euro) av rapporteringstekniska skäl. Rapporteringen av dessa utgifter har harmoniserats mellan OECD och medlemsstaterna, vilket höjde den summa som Finland rapporterar. År 2019 var utgifterna för utvecklingssamarbete totalt 173 miljoner mer än 2018.

Av Finlands finansiering kanaliserades en betydande del genom EU (223 miljoner euro) och andra multilaterala organisationer, bland annat FN (223 miljoner euro) och Världsbanksgruppen (130 miljoner euro). Till det humanitära biståndet riktades totalt 85 miljoner euro 2019. Av det bilaterala utvecklingssamarbetet riktades de största beloppen till Afghanistan (23 miljoner euro), Etiopien (18 miljoner euro), Syrien (15 miljoner euro) och Moçambique (15 miljoner euro).

Globalt användes totalt 152,8 miljarder dollar (136 miljarder euro) till utvecklingssamarbete 2019. Det är i reala termer 1,4 procent mer än 2018. De största finansiärerna av utvecklingssamarbete var Förenta staterna, Tyskland, Storbritannien, Japan och Frankrike. Av länderna som är medlemmar i OECD:s biståndskommitté DAC överskred följande FN:s mål på 0,7 procent: Danmark, Luxemburg, Norge, Sverige och Storbritannien. I medeltal ligger DAC-ländernas BNI-andel på 0,30 procent. 

EU-ländernas utgifter för utvecklingssamarbete var totalt 84,5 miljarder dollar (75 miljarder euro), vilket utgör ca 55 procent av allt statistikfört utvecklingssamarbete och 0,47 procent av EU:s bruttonationalinkomst. Utgifternas realvärde ökade med 0,5 procent jämfört med 2018. Finlands BNI-andel ligger en aning under genomsnittet för de tjugo EU-länder som är medlemmar i OECD/DAC.

Bland DAC-medlemmarna ökade utgifterna för utvecklingssamarbete i 18 länder, mest i Finland, Österrike, Grekland och Ungern. Utgifterna minskade i 11 länder. De största nedskärningarna gjordes i Polen och Portugal. Den vanligaste anledningen till minskade utgifter var mindre utgifter för mottagning av flyktingar och asylsökande.

De preliminära uppgifterna om hur utgifterna utfallit ska ännu preciseras bland annat vad gäller den regionala fördelningen. Andelen av Finlands bruttonationalinkomst kan också ändras när Statistikcentralens siffror för 2019 preciseras.

Ytterligare information:

  • Satu Santala, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 351 815,
  • Miikka Paajavuori, överinspektör, förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete, tfn +358 295 351 635