Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete

02.04.2019

Utvecklingspolitiken är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utvecklingssamarbetet är ett sätt att genomföra den. Med hjälp av utvecklingssamarbetet får miljoner människor en möjlighet till ett bättre liv.


EU:s utvecklingsministrar diskuterade gemensamma insatser mot pandemin

EU:s utvecklingsministrar diskuterade gemensamma insatser mot pandemin

Den 8 april sammanträdde EU:s utvecklingsministrar för att diskutera EU:s gemensamma insats mot coronavirusets globala följder. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari informerade om Finlands åtgärder i detta skede.

Coronapandemins spridning förvärrar världens humanitära kriser. Situationen är allvarligast i bräckliga stater och stater som lider av utdragna konflikter. Dessa har svaga hälso- och sjukvårdssystem och en stor mängd sårbara människor. De mest utsatta människorna är de som lever i flyktingläger eller under lägerlika förhållanden. Det behövs ytterligare globala åtgärder för att stärka beredskapen, den förebyggande verksamheten och hanteringen av viruset.

EU:s utvecklingsministrar söker en samstämmig och kraftfull europeisk reaktion mot coronavirusets följder i utvecklingsländer. EU fokuserar på de människor som är hårdast drabbade och på de stater som har sämst ekonomiska och samhälleliga förutsättningar att tåla kriser.

”Vi kan inte lösa denna globala kris utan internationellt samarbete. Finland bidrar också till EU:s gemensamma insatser genom vårt egna humanitära bistånd och vårt utvecklingssamarbete”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

”Som första åtgärd stöder vi globala insatser mot coronaviruset med 23 miljoner euro. Stödet riktas till humanitärt bistånd enligt FN:s och Röda korsets appeller, till WHO och andra FN-organ samt till utvecklandet av ett vaccin mot coronaviruset. Medlen riktas till dessa brådskande åtgärder inom ramen för detta års budget. Det är viktigt att EU reagerar tillsammans och med framförsikt på partnerländernas behov. Det pågår en kris vars följder blir långtgående och påverkar alla världens länder”, säger minister Skinnari.

Ytterligare information: Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1729, Satu Santala, avdelningschef, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn 040 752 1770

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.