Tuki kumppanuusjärjestöille

Kumppanuusjärjestöjen osuus on yli puolet järjestöjen kehitysyhteistyön rahoituksesta. Kumppanuusjärjestöt voivat hakea ohjelmatukea kehitysyhteistyöhönsä.

Ohjelmatukea koskevat tiedot löytyvät Ohjelmatuki kansalaisjärjestöille -sivulta. Tältä sivulta löytyvät ohjeet vuoden 2017 raportointia varten. Sivua ei enää päivitetä.

Tuen periaatteet

Ulkoministeriö myöntää kumppanuusjärjestöille valtionavustusta niiden kehitysyhteistyöohjelmien toteutukseen. Järjestö vastaa ohjelman yksityiskohtaisesta sisällöstä ja toteutuksesta ministeriön ja muiden valtionavun käyttöä koskevien ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti.

Tuettavat kustannukset

Kumppanuusjärjestöjen kehitysyhteistyötukea voidaan käyttää vain ulkoministeriön hyväksymän kehitysyhteistyöohjelman toteuttamiseen. Tuella voidaan rahoittaa ohjelman ja sen komponenttien toteuttamisen kannalta välttämättömiä ja kohtuullisia kuluja. Suomalainen järjestö on aina vastuussa varojen asianmukaisesta käytöstä.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin kustannuksiin:

  • Tarpeelliset toimintakulut, toteutuksessa tarvittavat palvelut ja hyödykkeet.

  • Käyttökulut esimerkiksi ohjelman paikallisten toimitilojen kulut, kuten vuokra, sähkö, vesi ja muut juoksevat kiinteistökulut sekä huollosta ja kunnossapidosta aiheutuvat kulut.

  • Henkilöstön välttämättömät palkkakulut ja niiden lakisääteiset sivukulut sekä koulutus-, matka- ja vastaavat välttämättömät kulut. Matkakustannuksia korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

  • Järjestölle aiheutuvat Suomessa syntyneet hallintokulut, esimerkiksi osuus hallintohenkilöstön työpanoksesta, posti-, puhelin- ja kopiokuluja, muita toimistokuluja sekä varainhankinnan kuluja.

Ohjeet ohjelmatuen hakemiseen

Ohjeet julkaistaan vain sähköisessä muodossa ja niitä päivitetään tarpeen mukaan kumppanuusjärjestöjen kanssa käytävään vuoropuheluun perustuen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan näillä sivuilla.

Perustietoilmoitus

Uutta rahoituskautta koskeva hakemus tehdään aina edellisen kauden viimeisen vuoden elokuun loppuun mennessä. Järjestö toimittaa ensin perustietoilmoituksen sähköisesti ulkoministeriön asiointipalvelun kautta.

Järjestöt tekevät perustietoilmoituksen vuosittain. Sen liitteinä toimitetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut mahdolliset asiakirjat, kuten muuttuneet säännöt ja yhdistysrekisterin ote.

Perustietoilmoitus tehdään vain kerran siinäkin tapauksessa, että järjestö hakee myös toista valtionavustusta samana hakuvuotena.

Raportointi

Kansalaisjärjestön on raportoitava vuosittain ohjelmansa toteutumisesta ja varainkäytöstä.

Toimita ministeriölle seuraavat raportointiin liittyvät asiakirjat:

  • Järjestön allekirjoitettu tilinpäätös (tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja liitetiedot mukaan lukien toimintakertomus).

  • Järjestön tilintarkastuskertomus.

  • Ohjelman tarkastuskertomus, joka on tilintarkastajan laatima ja allekirjoittama ja joka sisältää lausuman siitä, että talousraportti on laadittu ulkoministeriön kehitysyhteistyötuelle asettamien ehtojen ja valtionavustuksia koskevien säännösten mukaisesti (valtionavustus-laki 688/2001)

  • Tarkastusmuistiot (Management Letters)

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

 Tee anomukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle oheisella lomakkeella.

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin oheisella lomakkeella.

Lisätietoja

Lisätietoja kumppanuusjärjestöistä antaa kansalaisyhteiskuntayksikön päällikkö Jyrki Nissilä puh. 0295-351 205 sähköposti etunimi.sukunimi (at) formin.fi.

Laadun varmistaminen

Laadukas kehitysyhteistyö on edellytys sille, että saadaan aikaan pysyvää myönteistä muutosta. Kumppanuusjärjestöt ovat yhteistyössä määritelleet kehitysyhteistyönsä laatua ja ovat koostaneet tiivistelmän laadun perustekijöistä:

Kumppanuusjärjestöjen valintakriteerit

Kumppanuusjärjestöksi voidaan valita Suomessa rekisteröitynyt kansalaisjärjestö tai säätiö, jolla on hyvä osaaminen ja kokemus kehitysyhteistyössä ja joka täyttää kumppanuusjärjestön valintakriteerit (2012).

Kumppanuusjärjestöiksi on otettu järjestöjä, joilla on hyvä kehitysyhteistyökapasiteetti. Edellinen kumppanuusjärjestöjen hakukierros saatiin päätökseen marraskuussa 2013. Uudet kumppanuusjärjestöt aloittivat ohjelmapohjaisen työn vuoden 2014 alusta.

Kumppanuusjärjestöksi valittavan tulee kehitysyhteistyössään noudattaa Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjauksia, painopisteitä ja läpileikkaavia tavoitteita sekä valtionavustuslakia ja kehityspoliittista kansalaisyhteiskuntalinjausta (2010).

 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa