FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning träder i kraft i dag

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning träder i kraft i dag

Pressmeddelande 112/2016
10.6.2016

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det fakultativa protokollet till konventionen träder i kraft i Finland idag, den 10 juni 2016. Finland deponerade sitt ratifikationsinstrument hos FN:s generalsekreterare den 11 maj 2016.

Utrikesminister Timo Soini anser att ikraftträdandet är ett viktigt steg på vägen för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Konventionen understryker också statens skyldighet att agera för att främja rättigheterna.

Minister Soini vill särskilt framhålla att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta och höras i alla ärenden som berör dem: ”Det är av största vikt att vi ser till att de mest utsatta människorna får sin röst hörd, både i Finland och i andra länder. Samordningsgruppen för internationell politik för personer med funktionsnedsättning, som arbetar under utrikesministeriets ledning, är ett sätt att främja funktionshinderrörelsens deltagande i beredningen av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.”

Finland har aktivt lyft fram rättigheter för personer med funktionsnedsättning bland annat i sin verksamhet i FN och OSSE. Finland ger också finansiellt stöd bland annat till FN:s fond för stärkande av rättigheter för personer med funktionsnedsättning och till FN:s särskilda sändebud för personer med funktionsnedsättning.

”Avtalet träder i kraft och arbetet fortsätter, liksom det nära samarbetet mellan finländska och internationella intresseorganisationer”, betonade minister Soini samma dag som konventionen trädde kraft.

Ytterligare information: Janina Hasenson, lagstiftningsråd, enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter, tfn 0295 351 902, och Satu Sistonen, lagstiftningssekreterare, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 789