CEDAW till Finlands regering: Ris, ros och rekommendationer

Den 22. 1. 2001 stod Finlands regering till svars inför FNs kommitee för övervakning av kvinnors rättigheter (CEDAW-kommittén) i New York. I en offentlig hearing behandlade man en intermittent rapport över hur Finland förverkligat de tredje och fjärde generalavtalen. Finlands sjumannadelegation leddes av ambassadör Marjatta Rasi från den permanenta representationen i New York.

CEDAW-kommittén ger erkännande åt Finland bl.a för att medborgarorganisationerna fått chansen att delta i beredningen av rapporten och att man tillsatt en stor delegation, som möjliggjort en konstruktiv och direkt diskussion med kommittémedlemmarna.

Kommittén anser det vara positivt att Finland bland de första länderna undertecknade och ratificerade det i CEDAW-avtalet 1999 införda vederbörande protokollet. Finland har också på ett betydande sätt befrämjat lagstiftningen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom har man i den nya grundlagen prioriterat grundrättigheterna i fall av juridiska tvistemål. Den finländska regeringen fick ett tack för sina åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och särskilt våld inom familjen.

Däremot uttrycker kommittén sin oro över diskrimineringsen av kvinnor i arbetslivet och över det låga antalet kvinnor på topposter i samhället. Enligt kommittén är våld mot kvinnor utbrett samtidigt som handeln med kvinnor ökat. Kvinnor blir allt oftare utnyttjade inom prostitutionen. Kommittén anmärker även att det förekommer diskriminering av invandrare och minoritetskvinnor. Särskild oro inger det faktum att tobak och droger bland unga flickor ökar.

Kommittén kom också med rekommendationer. Regeringen borde befrämja tvärpolitisk utbildning i typiska kvinno- och mansdominerade branscher. Utbildningen borde även ha en könsdimension. Männen borde uppmuntras att använda sin rätt till föräldraledighet. Kommittén uppmanar regeringen att göra det lättare för kvinnor att nå betydande ställningar. Man bör också ingripa mot de negativa följder som tidsbundna anställningar får för kvinnor. Så bör man skärpa övervakningen hur de planer som jämnställdhetslagen påbjuder genomförs. Kommittén uppmanar regeringen att effektivera kampen mot våld mot kvinnor. För att stämma upp kvinnohandel föreslår kommittén ett ökat samarbete mellan myndigheter på nationellt och internationellt plan.

Ytterligare information gas av Kirsi Hurme, utrikesministeriet juridiska avdelning, tel. (09) 1341 5796, e-mail: kirsi.hurme@formin.fi

Kommittens konklusioner kan från och med vecka 9 läsas på webben.