YK:n komitea antoi Suomelle suosituksensa taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien täytäntöönpanosta

YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevä komitea antoi Suomelle tunnustusta rakentavasta yhteistyöstä ja pitkäaikaisesta tuesta komitean työlle. Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet on kirjattu kansainväliseen yleissopimukseen, joka tuli Suomessa voimaan 1976 ja jonka toteutumista seurataaan määräaikaisraportein. Suomen neljättä raporttia käsiteltiin 15.-16. marraskuuta Genevessä julkisessa kuulemistilaisuudessa.

Suomen kohentunut taloudellinen tilanne, työttömyyden vähentyminen ja erityisesti nuorisotyöllisyyden parantunut tilanne huomioitiin myönteisenä kehityksenä. Myönteisenä kehityksenä nähtiin myös perustuslain ikäsyrjinnän kieltävä säännös sekä kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua valtion ihmisoikeusraportointiin. Rasismiin ja syrjintään liittyvien kysymysten osalta Suomelle annettiin kiitosta työministeriössä syyskuussa 2000 valmistellusta ehdotuksesta etnisen syrjinnän ja rasismin estämiseksi sekä maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta.

Komitea oli Suomen osalta huolestunut muun muassa siitä, ettei yleissopimukseen kirjattuja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia sovelleta suoraan tuomioistuimissa. Huolestuneisuutta esitettiin myös väestön keskuudessa esiintyvistä rasistisista asenteista, naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja erityisesti pääkaupunkiseudun asunnottomuudesta. Komitea ei pitänyt toivottavana terveydenhuoltoon kohdistuneiden määrärahojen supistuksia ja se esitti erityisen huolestuneisuutensa kuntakohtaisten säästöjen aiheuttamasta epätasa-arvosta terveydenhuoltopalveluiden saannissa.

Komitea suosittelee Suomelle kansallisen toimintaohjelman laatimista ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi sekä rasismin ja muukalaisvihan vastaisten toimenpiteiden tehostamista. Komitean mielestä tuomareiden ja lakimiesten tuntemusta taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien täytäntöönpanosta tulisi lisätä. Saamelaisten oikeuksien osalta komitea suosittelee maaoikeuskysymyksen nopeaa ratkaisemista ja lainsäädännön tarkastamista siten, että alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan ILO:n sopimuksen nro 169 ratifiointiedellytykset täyttyisivät.

Yleissopimuksen yhden keskeisen aihepiirin työoikeuden osalta komitea suosittaa työturvallisuusnormiston tehokasta soveltamista erityisesti osa-aikaisten työntekijöiden, tilapäistyöntekijöiden ja ulkomaalaisten työntekijöiden osalta sekä vähimmäispalkan yleistä määrittelemistä kansallisella tasolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta komitea kiinnitti huomiota sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin tarjoamiin terveydenhuoltopalveluihin. Julkisiin terveydenhuoltopalveluihin tulee kohdentaa riittävästi määrärahoja ja yksityisten tarjoamien terveydenhuoltopalveluiden tulee olla tasapuolisesti kaikkien saatavilla.

Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana kuulemistilaisuudessa toimi hallitusneuvos Riitta Kaivosoja opetusministeriöstä. Valtuuskunnan muina jäseninä olivat asiantuntijat työministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, oikeusministeriöstä, opetusministeriöstä sekä ulkoasiainministeriöstä.


Lisätietoja: Ma. lainsäädäntösihteeri Krista Oinonen, ulkoasiainministeriö, oikeudellinen osasto, puhelin: (09) 1341 5731, telefax: (09) 1341 5951, sähköposti: krista.oinonen@formin.fi
YK
ihmisoikeudet
kansainvälinen oikeus