WTO-avtalet minskar på företagens handelsutgifter

WTO-avtalet minskar på företagens handelsutgifter

Pressmeddelande 41/2007
22.2.2017

Världshandelsorganisationen WTO:s multilaterala handelsproceduravtal (Trade Facilitation Agreement, TFA) träder i kraft den 22 februari 2017.

Avtalet gäller avgifter, procedurer och transitering i samband med export och import. Med TFA-avtalet försöker man påskynda förtullningen, minska på onödigt pappersarbete samt förbättra informationsgången och förutsägbarheten.

Minister Kai Mykkänen anser att det är mycket viktigt för Finland att handelsproceduravtalet träder i kraft: ”Avtalet gör det möjligt för varor att röra sig effektivare över gränser, och det har både företag och konsumenter nytta av. Som en del av den globala värdekedjan rör sig i synnerhet mellanprodukter, delar och komponenter flera gånger över tullgränserna.  Finlands varuhandelsimport- och export består till stor del av sådana här mellanprodukter”.

Det är särskilt små och medelstora företag som kommer att ha nytta av att handelsprocedurerna förenklas.

Avtalet stödjer för sin del också att utvecklingsländerna integreras i den globala ekonomin. Finland stödjer implementeringen av avtalet i östra och södra Afrika i samarbete med Världstullorganisationen WCO med ett bidrag på tre miljoner euro.

OECD räknar med att ett fullskaligt verkställande av avtalet i snitt skulle minska på företagens handelsutgifter med 12-17 procent. Redan 1 procents inbesparing betyder kostnadsinbesparingar på cirka 40 miljarder dollar på global nivå. Ungefär 7 procent av den globala handelns värde slukas av pappersarbete. På global nivå skulle ett verkställt TFA-avtal kunna göra att BNP växer med cirka en halv procent och exporten med 2,7 procent per år.

Två tredjedelars majoritet krävdes för att avtalet ska träda i kraft, med andra ord att 110 av WTO:s medlemsländer ratificerar avtalet. Avtalet träder nu i kraft för dessa länders del. Det kommer att binda alla WTO-medlemmar, allteftersom de verkställer avtalet nationellt.

WTO har för närvarande 164 medlemmar. EU ratificerade handelsproceduravtalet i oktober 2015.

Vilken konkret nytta har finska företag av avtalet?

För mer information: enhetschef Marjut Akola, tfn +358 295 351 105 och ambassadråd Elina Poikonen, enheten för marknadstillträde, tfn +358 295 351 992

Utrikesministeriets e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@formin.fi

Muualla verkossa