Skatteförvaltningen och utrikesministeriet för i samarbete beskattningsexpertis till Afrika

Skatteförvaltningen och utrikesministeriet för i samarbete beskattningsexpertis till Afrika

Pressmeddelande 95/2015
1.4.2015

Skatteförvaltningen har inlett ett samarbete med samarbetsorganisationen för Afrikas skatteförvaltningar. Arbetet är en del av Finlands utvecklingssamarbete och sakkunnighjälpens syfte är att förstärka företagsbeskattning och kunskapen om internationell beskattning i de afrikanska skatteförvaltningarna.

Att effektivera skatteuppbörden är det mest hållbara sättet att få utvecklingsländernas egna finansiella grund att stärkas. Här har utbildning inom skattesektorn och förmedlingen av erfarna skattesakkunnigas expertis till skatteförvaltningarna i utvecklingsländerna visat sig vara effektiv.

Finlands Skatteförvaltning har på uppdrag av utrikesministeriet startat ett samarbete med ATAF, samarbetsorganisationen för Afrikas skatteförvaltningar, för att stärka det lokala kunnandet i organisationens medlemsländer. Ett avtal mellan Skatteförvaltningen och utrikesministeriet undertecknades idag. Det regionala samarbetet inleds i april i Johannesburg.

Skatteförvaltningens sakkunnighjälp riktar sig främst till att utveckla den internationella företagsbeskattningen, i synnerhet i fråga om internprissättning. Utöver internprissättning omfattar sakkunnighjälpen också internationella beskattningsfrågor i anslutning till förlust av skatteintäkter och vinstöverföring såsom åtgärder i anslutning bildandet av fasta driftsställen och utnyttjandet av ränteminskningar. Vid sidan av OECD:s allmänna normer tar hjälpen även i beaktande de anvisningar och rekommendationer som publiceras inom projektet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Förmånstagare är alla medborgare i ATAF:s cirka 40 medlemsländer. Avsikten är att länderna med ökade skatteintäkter ska kunna skapa likvärdiga möjligheter för medborgarna att få grundläggande tjänster.

Att stärka utvecklingsländernas skatteindrivningsförmåga är en ny slags utvecklingspolitik. Vid utrikesministeriet inleddes 2014 ett program som övergripande skulle stöda skatteförvaltningar, parlament, medier, frivilligorganisationer och forskning. Finlands Skatteförvaltnings sakkunnighjälp är en del av detta arbete.

Forskningen och erfarenheter visar att investeringen i handlingsförmågan hos utvecklingsländernas skatteförvaltningar genererar en betydande ökning av skatteintäkter i länderna. Finland stöder partnerländernas skatteförvaltningar som en del av den offentliga förvaltningens reformer i Tanzania, Mozambique och Zambia. En stärkning av skatteindrivningsförmågan förbättrar utvecklingsländernas möjligheter att erbjuda offentliga tjänster på ett hållbart sätt. Samtidigt minskar det ländernas beroende av utvecklingshjälp. Till exempel i Zambia är utvecklingsbiståndets andel av landets budget i år bara 2,6 procent.

För mera information

Skatteförvaltningen
Sami Koskinen
Specialsakkunnig, Koncernskattecentralen
02 06 124 926
sami.koskinen@vero.fiUtrikesministeriet
Hanna Rinkineva
Ambassadråd, Utvecklingspolitiska avdelningen
0295 350 591
hanna.rinkineva@formin.fiTässä palvelussa myös

Muualla verkossa