Antagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framskrider till riksdagen

Antagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framskrider till riksdagen

Pressmeddelande 272/2014
4.12.2014

Statsrådet har idag överlåtit en regeringsproposition till riksdagen om antagande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess faktultativa protokoll samt förslag till lagar om ikraftträdande av bestämmelserna som hör till det rättsliga området för konventionen och dess fakultativa protokoll.

Konventionens syfte är att främja, skydda och garantera personer med funktionsnedsättning fullständiga och jämlika mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt att främja respekten för människovärdet.  Förbudet mot diskriminering samt tillgänglighet är ledande principer i konventionen.

Ratificeringen av konventionen och dess fakultativa protokoll bereddes i en arbetsgrupp under utrikesministeriets ledning som överlät sitt betänkande till utrikesministern den 17 januari 2014. Arbetsgruppen hade en bred representation från statsförvaltningen, Kommunförbundet och det civila samhället, i synnerhet från handikapporganisationerna. Arbetsgruppens betänkande sändes på en omfattande remissrunda till myndigheter och till aktörer inom det civila samhället.

För verkställandet av konventionen utnämns en nationell kontaktinstans och det grundas ett nationellt samordningssystem. Dessutom utnämns en självständig och oberoende struktur, med hjälp av vilken man ska främja, skydda och följa upp det nationella verkställandet av konventionen.

Verkställandet av konventionen övervakas internationellt genom periodiska rapporter som överlåts till kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna övervakning kompletteras av det fakultativa protokollet med vilket man gör det möjligt för enskilda personer liksom för grupper av personer att anföra klagomål till kommittén över påstådda kränkningar av rättigheter som erkänts i konventionen. I det fakultativa protokollet stadgas även om granskningsförfarandet som sker på initiativ av kommittén vid allvarliga och systematiska överträdelser.

Konventionen och dess fakultativa protokoll har trätt i kraft internationellt i maj 2008. För Finlands del träder de i kraft den trettionde dagen efter deponeringen av ratifikationsinstrumentet Lagarna som krävs för ikraftträdandet planeras träda i kraft samtidigt som konventionen och dess fakultativa protokoll träder i kraft för Finlands del.

För mera information: lagstiftningssekreteraren Satu Sistonen, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 3517 89 och utrikesministerns specialmedarbetare Tarja Kantola 040 590 4119. 

Tässä palvelussa myös