Valtioneuvosto esittää Suomen ja Yhdysvaltojen välisen puolustusyhteistyösopimuksen allekirjoittamista

Valtioneuvoston yleisistunto päätti 14. joulukuuta 2023 kokouksessaan esittää, että tasavallan presidentti valtuuttaa puolustusministeri Antti Häkkäsen, tai hänen estyessään ulkoministeri Elina Valtosen, allekirjoittamaan puolustusyhteistyöstä tehdyn sopimuksen.

Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa maanantaina 18. joulukuuta Washington DC:ssa. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, ja edellyttää näin ollen eduskunnan hyväksyntää. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ulkoministeriö aloittaa hallituksen esityksen valmistelut sopimuksen hyväksymiseksi ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi.

Yhdysvallat on yksi Suomen keskeisimmistä liittolaisista. Suomi päätti elokuussa 2022 käynnistää neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa puolustusyhteistyösopimuksesta (Defence Cooperation Agreement DCA), joka on Suomea sitova kansainvälinen sopimus. Neuvotteluissa saavutettiin lokakuun 2023 lopulla neuvottelutulos, jonka hyväksymistä tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-UTVA) puolsivat 27. marraskuuta 2023. Neuvotteluista on annettu säännöllisesti tietoa eduskunnalle perustuslain 47 §:n ja 97 §:n mukaisesti.

"Allekirjoitettava puolustusyhteistyösopimus syventää Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälistä liittolaissuhdetta entisestään. DCA:lla vahvistetaan Suomen turvallisuutta ja puolustuskykyä sekä mahdollistetaan yhteistoiminta kaikissa turvallisuustilanteissa. Sopimus on tärkeä myös alueellisesti, ja se edistää Suomen osallistumista Naton yhteisen puolustuksen toimeenpanoon", sanoo ulkoministeri Elina Valtonen.

Sopimus vahvistaa Suomen puolustusta muun muassa mahdollistamalla Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolon ja harjoittelun sekä puolustusmateriaalin sijoittamisen ennakolta Suomen alueelle. Näin sopimus tukee myös Naton pelotteen ja puolustuksen toimeenpanoa.

”Suomi on tehnyt tiivistä puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa jo 1990-luvun alusta, eikä DCA olisi mahdollinen ilman tätä taustaa pitkäjänteisestä puolustusyhteistyöstä. DCA-sopimuksen allekirjoittaminen ei ole päätepiste, vaan uusi askel kohti Suomen ja Yhdysvaltojen puolustushallintojen entistäkin tiiviimpää yhteistyötä. Sopimus kertoo Yhdysvaltojen sitoutumisesta Suomen turvallisuuteen ja luo edellytykset yhteistoiminnalle kriisitilanteessa. Suomi ei jatkossa puolustaudu yksin, vaan Naton jäsenenä ja yhdessä Yhdysvaltojen kanssa”, painottaa puolustusministeri Antti Häkkänen.

DCA-sopimus käsittelee muun muassa Yhdysvaltojen pääsyä sovittuihin tiloihin ja sovituille alueille sekä niiden käyttöä, puolustuskaluston, tarvikkeiden ja materiaalin sijoittamista ennakolta Suomen alueelle, Yhdysvaltojen ilma-alusten, alusten ja ajoneuvojen maahantuloa ja liikkumista, Yhdysvaltojen joukkojen sekä niiden käyttämien tilojen ja alueiden turvallisuuden järjestämistä, rikosoikeudellista toimivaltaa sekä käytännön kysymyksiä liittyen joukkojen toimintaan Suomen alueella. Sopimuksen liitteessä nimetään sovitut tilat ja alueet. Suomi antaa Yhdysvalloille esteettömän pääsyn sovituille alueille ja oikeuden käyttää niitä sopimuksessa lueteltuihin tarkoituksiin. Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistoiminta keskittyy pääsääntöisesti liitteessä nimettyihin kohteisiin. DCA-sopimusta sovelletaan kuitenkin koko Suomen alueella.

Yhdysvallat sitoutuu kaikessa sopimuksen mukaisessa toiminnassa kunnioittamaan Suomen suvereniteettia, lainsäädäntöä ja kansainvälisiä velvoitteita. Sopimuksen keskeiset määräykset sisältävät myös sopimusosapuolten velvoitteet konsultaatiosta ja yhteisten näkemysten huomioimisesta sekä toimien koordinaatiosta silloin, kun sopimusta toimeenpannaan.

Lisätietoja

Ulkoministeriö

  • Mikael Antell, apulaisosastopäällikkö, poliittinen osasto, puh. 0295 350 658
  • Eemil Nuuttila, ulkoministerin erityisavustaja, puh. 0295 351 066
  • Valtioneuvoston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi

Puolustusministeriö

  • Sami Nurmi, prikaatinkenraali, kansallisen puolustusyksikön johtaja, puh. 0295 140 330
  • Ville Sipiläinen, puolustusministerin erityisavustaja, 040 761 1558
  • Valtioneuvoston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi

Katso myös