EU-domstolens dom i ett mål som gäller erkännande och verkställighet av vite i samband med ett beslut om umgängesrätt

EU-domstolens dom i ett mål som gäller erkännande och verkställighet av vite i samband med ett beslut om umgängesrätt

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 458/2015
7.9.2015

(Ursprungligen offentliggjort på finska 4.9)

Onsdagen den 9 september ger EU-domstolen sin dom i fråga om högsta domstolens begäran om förhandsavgörande i mål C-4/14, Bohez. Högsta domstolens begäran om förhandsavgörande gäller verkställigheten i Finland av vite som satts ut i Belgien för att verkställa ett barns umgängesrätt. Högsta domstolen vill med sina frågor i begäran om förhandsavgörande reda ut om vite som har förenats med ett beslut om umgängesrätt i Belgien kan verkställas i Finland.

Finland anser att vite som har satts ut i Belgien för att trygga ett barns umgängesrätt inte är verkställbart i Finland. I mål som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt tillämpas den s.k. Bryssel II a-förordningen. Enligt artikel 47.1 i den förordningen ska verkställighetsförfarandet regleras av lagen i den verkställande medlemsstaten.  I ett sådant fall som det aktuella målet ska således Finlands lagstiftning om tvångsmedel tillämpas på verkställigheten av umgängesrätten.

Generaladvokat Szpunar gav sitt förslag till avgörande i målet den 16 april 2015.

EU-domstolens domar kan läsas på domstolens webbplats curia.europa.eu, i regel den dag de avkunnats. Målets nummer är C-4/14.

Ytterligare information: Henriikka Leppo, lagstiftningsråd, tfn 0295 351 046, utrikesministeriet