Unionin tuomioistuimen tuomio lähetettyjä työntekijöitä koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuimen tuomio lähetettyjä työntekijöitä koskevassa asiassa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 72/2015
12.2.2015

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 12. helmikuuta tuomionsa Satakunnan käräjäoikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto.

Käräjäoikeus haluaa ennakkoratkaisupyynnöllään selvyyttä muun muassa siihen, voiko suomalainen ammattiliitto, jolle puolalaiset lähetetyt työntekijät, jotka ovat ammattiliiton jäseniä, ovat siirtäneet Suomessa tehdystä työstä kertyneet palkkasaatavansa perittäväksi, nostaa Suomessa puolalaista työnantajaa vastaan kanteen. Asiassa on kyse myös lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin 96/71/EY sisältämän vähimmäispalkan käsitteen tulkinnasta.

Suomi on katsonut, että pääasian kaltaisessa tilanteessa kansallinen tuomioistuin voi jättää soveltamatta työntekijöiden kotivaltion työlain säännöksen, joka estää palkkasaatavan siirtämisen, mikäli tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että työntekijöillä ja/tai heidän edustajillaan on käytettävissään asianmukaiset menettelyt lähetettyjä työntekijöitä koskevassa direktiivissä säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi. Vähimmäispalkan käsitteen osalta Suomi on katsonut, että vähimmäispalkkana voidaan pitää myös yleissitovan työehtosopimuksen mukaista lomarahaa ja urakkapalkkaa sekä lähetettynä olosta maksettavia lisiä siltä osin kuin niitä ei makseta korvauksena lähetettynä olosta aiheutuneista tosiasiallisista kustannuksista, kuten matka-, majoitus-, tai ruokailukustannuksista.

Julkisasiamies Wahl antoi asiassa ratkaisuehdotuksensa 18.9.2014.

Unionin tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa unionin tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä niiden julkistamispäivänä iltapäivän aikana. Tapauksen asianumero on C-396/13.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Joni Heliskoski, ulkoasiainministeriö, p. 0295 351 164.