EU domstolens dom i ett mål gällande dryckesförpackningsskatt och kommersiell import av alkoholdrycker

EU domstolens dom i ett mål gällande dryckesförpackningsskatt och kommersiell import av alkoholdrycker

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 594/2015
(Ursprungligen offentliggjort på finska 10.11)

Torsdagen den 12 november ger EU-domstolen sin dom i fråga om Helsingfors hovrätts begäran om förhandsavgörande i mål C-198/14, Visnapuu. Hovrätten vill med sin begäran om förhandsavgörande få klarhet i om det finländska systemet för skatt på dryckesförpackningar och alkohollagens krav beträffande detaljhandelstillstånd i samband med kommersiell import av alkoholdrycker är förenliga med unionsrätten.

Finland har ansett att det finländska systemet för skatt på dryckesförpackningar är förenligt med unionsrätten. I det nuvarande systemet påförs skatt på sådana dryckesförpackningar som inte ingår i ett retursystem. Finland anser att systemet är icke-diskriminerande och behandlar utländska och inhemska aktörer på samma sätt. Premisserna för att betala skatt på dryckesförpackningar och befrias från skatt är de samma för utländska och inhemska aktörer.

När det gäller alkohollagen har Finland ansett att Alkos ensamrätt till detaljhandel med alkoholdrycker inte strider mot unionsrätten. I fråga om detaljhandel med svaga alkoholdrycker krävs det tillstånd av såväl inhemska som utländska aktörer och kravet på tillstånd kränker således inte den fria rörligheten för varor i unionen. Kravet på tillstånd överensstämmer också med målet att skydda folkhälsan.

EU-domstolens domar kan läsas på domstolens webbplats www.curia.europa.eu, i regel den dag de avkunnats. Målets nummer är C-198/14.

Ytterligare information: Sami Hartikainen, lagstiftningsråd, utrikesministeriet, tfn 0295 351 163