EU-domstolens dom i ett mål som gäller tilläggsskatt för pensionsinkomst

EU-domstolens dom i ett mål som gäller tilläggsskatt för pensionsinkomst

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 236/2016
1.6.2016

Torsdagen den 2 juni ger EU-domstolen sin dom i högsta förvaltningsdomstolens begäran om förhandsavgörande i ett mål som gäller den tilläggsskatt för pensionsinkomst som infördes 2013. I begäran om förhandsavgörande är det fråga om huruvida tilläggsskatt för pensionsinkomst enligt inkomstskattelagen omfattas av tillämpningsområdet för unionsrätten. Om nämnda tilläggsskatt anses höra till unionsrättens tillämpningsområde, frågar man i begäran om förhandsavgörande också huruvida skatten innebär diskriminering på grund av ålder.

Finland har ansett att reglering av detta slag, så som tilläggsskatt för pensionsinkomst, inte omfattas av tillämpningsområdet för unionsrätten. Sålunda utgör uninonsrätten inte ett hinder för lagstiftning som gäller tilläggsskatt för pensionsinkomst. Tilläggsskatt för pensionsinkomst kan inte anses vara diskriminering på grund av ålder i strid med direktiv 2000/78/EG eller EU-stadgan, eftersom situationen för pensionstagare inte kan jämföras med situationen för löntagare. Pensionsinkomst och löneinkomst beskattas enligt olika regler, och avdragen för dem är också olika.

EU-domstolens domar kan läsas på domstolens webbplats curia.europa.eu, i regel den dag de avkunnats. Målets nummer är C-122/15.

Ytterligare information: Sami Hartikainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 351 163, utrikesministeriet