Unescos världsarvskommitté samlas i Krakow den 2.-12. juli

Unescos världsarvskommitté samlas i Krakow den 2.-12. juli

Miljöministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Utrikesministeriet
3.7.2017


Unescos världsarvskommitté samlas för sin 41:e session i Krakow i Polen den 2.-12. juli. Finland är medlem av kommittén 2014–- 2017. Kommittén utser nya kultur- och naturarvsobjekt för världsarvslistan samt blandade objekt som har både kultur- och naturvärde. Kommittén diskuterar också världsarvsobjektens skyddsstatus och finansieringen av världsarvsverksamheten. Det totala antalet världsarv före sessionen är 1 052.

Världsarvskommittén beslutar årligen om vilka nya objekt som ska upptas på världsarvslistan. Världsarvsavtalet har 193 medlemsstater, varav 21 utgör världsarvskommittén. Finland är medlem av kommittén 2014–- 2017.

Fyra nya objekt som hänför sig till naturarv, 22 kulturarvsobjekt och ett objekt som hänför sig till såväl natur- som kulturvärden behandlas. Storbritannien föreslår sjödistriktet i nordvästra England (Lake District), vars natursköna kulturlandskap innehåller värden i anslutning till odlings- och betesmarker. Niger föreslår en betydende utvidgning av nationalparken W till tre stater (Niger, Benin och Burkina Faso) så att naturreservatet W-, Pendjari- och Arly bildas. Brasilien föreslås få in slavhamnen Valongo på listan. Uppskattningsvis miljoner afrikaner fraktades under 1800-talet via hamnen som slavar till USA och Latinamerika. Finland föreslår inte egna objekt för världsarvslistan under sin period som medlem av kommittén.

En viktig del av kommitténs arbete är att följa upp statusen hos objekt som tidigare tagits upp på världsarvslistan och vid behov flytta över objekt till listan över hotade världsarv. Exempel på hot är naturkatastrofer och krig. Det är möjligt att anhålla om understöd hos världsarvsfonden för skötsel och skydd av hotade objekt. Finlands nationella världsarvsstrategi för 2015–- 2025 framhäver också arbetet som görs för att skydda objekten, där Finland har gedigen sakkunskap.

Kommittén godkänner också den tvååriga budgeten för världsarvsfonden. Kommittén kommer att diskutera huruvida finansieringen räcker till samt resurserna hos världsarvscentrets sekretariat. Aktuella teman är också sambandet mellan att skydda världsarven och att nå målen för hållbar utveckling samt svårigheterna med att skydda världsarven i olika typer av konfliktsituationer.

Finlands delegation leds av ambassadör Pekka Puustinen från den finska Unesco-representationen i Paris och huvudsakliga sakkunniga är naturtjänstdirektör Timo Tanninen från Forststyrelsen samt generaldirektör Juhani Kostet från Museiverket.

Finland kandiderar för att bli medlem av Unescos förvaltningsråd under perioden 2017-2021. Valet görs i samband med organisationens 39:e generalförsamling i november.

Ytterligare information:

Pekka Puustinen, +33 6 25 58 7140, pekka.puustinen@formin.fi
Timo Tanninen, +358 20 639 4386 timo.tanninen@metsa.fi (naturarvsobjekt)
Juhani Kostet, +358 295 33 6001, juhani.kostet@museovirasto.fi (kulturobjekt)