UM: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu ylimääräistä muutoksenhakua koskevassa asiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi 17. kesäkuuta 2021 päätöksen, jolla se jätti tutkittavaksi ottamatta Suomea koskevan valituksen katsottuaan, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) määräykset eivät soveltuneet valitukseen ja että valittaja ei ollut turvautunut kaikkiin kotimaisiin oikeussuojakeinoihin.

Valittaja valitti EIS 6 artiklan nojalla, että hänen lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva oikeudenkäyntinsä ei ollut oikeudenmukainen, sillä korkein hallinto-oikeus (KHO) oli hylännyt purkamista koskevan hakemuksen. Valittaja valitti 6 artiklan nojalla myös oikeussuojan saatavuudesta, sillä valittaja ei purkuhakemuksen tultua hylätyksi voinut tehdä vahingonkorvausvaatimusta. 

Lähettämättä valitusta hallitukselle vastinetta varten EIT katsoi, että päätöksen purkamista koskeva oikeudenkäynti KHO:ssa ei kuulunut EIS 6 artiklan soveltamisalaan. EIS:n määräykset eivät siten soveltuneet valitukseen. EIT totesi lisäksi, että valittaja ei ollut nostanut käräjäoikeudessa vahingonkorvauskannetta eikä ollut viitteitä siitä, että tämä oikeussuojakeino ei olisi tehokas. Valittaja ei siten ollut käyttänyt kaikkia kansallisia oikeussuojakeinoja. EIT jätti valituksen tutkittavaksi ottamatta.

EIT:n nyt antama ratkaisu liittyy EIT:n saman valittajan niin sanottua ne bis in idem – kieltoa koskeneen valituksen johdosta 27.1.2015 antamaan ratkaisuun.

Ratkaisu on luettavissa EIT:n verkkosivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lisätietoja: Suomen valtionasiamies Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, yksikönpäällikkö Krista Oinonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö puh. 0295 351 172.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.